Forsøksdyr: habitatbruk og vandringer til slettsnok


Godkjenningsdato 29.06.2018

Godkjenningsperiode 01.07.2018-30.06.2020

Slettsnok står på den norske rødlista. Utbredelsen er fra Rogaland i vest til Østfold i øst i et belte langs kysten og noe innover i landet. Den tetteste bestanden til slettsnok antas å være på Sørlandet. En unikt høy slettsnokbestand i skogområdet innenfor Kjerrane er truet av ny motorvei E18/E39 som skal krysse skogen akkurat der (se kommunedelplan for E18/E39 Ytre ringveg Vige-Volleberg).

Forskningen vil ha følgende hovedmål:
Å finne slettsnokenes habitatbruk, vandringsmønster, spredning, kontakt og slektskap mellom individer, jaktområder, viktige solingsplasser og overvintringsområder. Dette er viktig informasjon for forvaltningen, spesielt med hensyn til planene om ny motorvei gjennom området. For å ta vare på bestandene må vi vite hvor overvintringsplassene er. Gode overvintringsplasser er en begrenset ressurs og et ekstremt viktig element for overlevelse.

Feltarbeidet vil foregå i 2018 og 2019 fra april til begynnelsen av oktober. Slettsnokbestanden i studieområdet er meget robust, og er antakelig blant de beste i landet. 40 Slettsnok vil bli merket med PIT merke. Av disse ved 30 slettsnok i tillegg bli merket med ytre radiomerke som tapes fast.

Forsøket forventes å ingen eller liten skadevirkning på slettsnogen.