Forsøksdyr: Hvordan påvirker rester av plantevernmiddelet klorpyrifos torskens fysiologi?


Godkjenningsdato 13.04.2018

Godkjenningsperiode 30.04.2018-31.07.2018

Formålet med forsøket er å undersøke om de nivåene man finner av plantevernmiddel i kommersielt fiskefôr kan være en risiko for helsen til vill torsk som lever rundt oppdrettsanlegg og spiser fôrspill. I tidligere prosjekter utført ved NIFES har det blitt vist at dagens laksefôr kan inneholde rester etter insektmiddelet klorpyrifos, som stammer fra planteråvarer brukt i fôret. Human forskning har vist at dette middelet har mange negative helseeffekter, spesielt neurologiske og neuromuskulære effekter som virker inn på en rekke fysiologiske vedlikeholdsfunksjoner i kroppen.

Det er forventet at dette forsøket vil bidra til å øke kunnskapen om betydningen av sprøytemiddelrester i laksefôr og effektene dette kan ha på vill fisk. Negative helseeffekter som en følge av eksponering for klorpyrifos er tidligere undersøkt i laks, men tilsvarende studier finnes ikke for ville fiskearter som er vanlig forekommende rundt oppdrettsanlegg. Forsøket vil belyse i hvilken grad klorpyrifos kan akkumulere i vill fisk og hvilken giftvirkning dette kan ha på fisken. Arbeidet vil i tillegg kunne gi nyttig informasjon til forvaltningsmyndighetene om miljøavtrykket til oppdrettsnæringen.

Forsøket klassifiseres som et lite belastende forsøk og det er ikke forventet at mengden klorpyrifos som skal benyttes vil gi direkte skadevirkninger på fiskene. I et tidligere fôringsforsøk med laks ble det ikke observert akutte skadevirkninger eller effekter på vekst. Det ble derimot påvist endret fettmetabolisme og påvirkning på blodverdier i form av redusert hematokrit og nedsatt aktivitet av plasma cholinesterase, et enzym som er viktig for å opprettholde normal funksjon av nervesystemet.

Det vil bli brukt 286 torsk i forsøket. Antall fisk er holdt på et minimum av det som er nødvendig for å oppdage signifikante forskjeller mellom gruppene. Vi har også redusert antallet fisk ved tidligere å undersøke effekten av klorpyrifos i laks, både i cellemodeller og ved fôringsforsøk. Videre er forsøket bygget opp i tre forskningsdeler for å redusere behovet for samlet antall fisk og for å få mest mulig informasjon fra de fiskene som deltar i fôringsforsøket. Del 1 vil undersøke hvordan klorpyrifos påvirker leverens detoksifiseringsmekanismer og fiskens generelle metabolisme, del 2A vil undersøke om klorpyrifos påvirker fiskens evne til å håndtere akutt stress og del 2B vil undersøke om klorpyrifos påvirker fiskens evne til å igangsette en akutt immunrespons.