Forsøksdyr: Hvordan unngå konflikter mellom oppdrettslaks og laksesmolt? Videreføring


Godkjenningsdato 13.04.2018

Godkjenningsperiode 23.04.2018-31.10.2018

Forsøket studerer laksesmoltens utvandring gjennom et nord-norsk fjordsystem. Formålet med forsøket er å finne ut hvilke parameter som styrer hvor smolten vandrer (strøm, salinitet, temperatur og fiskens lengde og kondisjon), med det ultimate målet å kunne gi kunnskapsbaserte råd om beste lokalisering av oppdrettsanlegg for å unngå konflikter mellom lus fra anleggene og vill utvandrende laksesmolt. Spredning av lakselus fra oppdrettsanlegg til vill laksefisk er et av de største problemene relatert til oppdrettsaktivitet i følge vitenskapelig råd for lakseforvaltning, og hindrer i dag videre vekst i næringen.

Forsøket er en videreføring av prosjekt godkjent av mattilsynet med saksnummer 8729, da det i 2016 og 2017 ikke kunne fanges fisk til merking på en forsvarlig måte på grunn av høy vannstand i Altaelven.

Forsøket inkluderer kirurgisk implantering av akustiske merker i bukhulen på fisk, og blir derfor klassifisert som et moderat belastende forsøk. Fiskene merkes i Altaelven under utvandring om vår og forsommer, og spores passivt ut gjennom fjorden. Merkeprosedyren forventes å forårsake kortvarig smerte i forbindelse med implanteringen av senderne. Basert på et tidligere mindre omfattende studie i Altafjorden og de to tidligere studieårene er minste antall fisk som må merkes definert. Totalt inkluderer forsøket merking av 400 laksesmolt i 2018.

Det finnes ingen erstatningsmetoder som resulterer i det detaljnivået som etterspørres i dette studiet. Vi benytter optimaliserte merkeprotokoller, så små merker som mulig og personell med stor erfaring for å optimalisere merkeprosessen. Fangst av smolt foregår med elektrofiske eller felle som røktes hyppig, for å være mest mulig skånsom. Fiskene blir holdt så kort tid som mulig i fangenskap for å redusere stress og for å unngå å påvirke naturlig atferd negativt.