Forsøksdyr: Immunisering med nye vaksiner mot patogen x


Godkjenningsdato 23.11.2020

Godkjenningsperiode 01.12.2020-01.12.2022

Arbeidsprogrammet har som mål å utvikle og dokumentere effekt av vaksiner mot sykdom forårsaket av Agens X (vedlegg 1).

Forsøket er kategorisert som moderat belastende i.h.t. forsøksdyrforskriften Vedlegg B Del III punkt 3c, ettersom effekt av vaksinene måles ved å smitte forsøksfisk med Agens X, med påfølgende utvikling av sykdom. Det er ikke forventet død som følge av infeksjonen. Belastningen er høyest for ubeskyttede kontrollfisk, mens for fisk vaksinert med effektive vaksiner vil belastningen bli betydelig lavere.

Sykdom forårsaket av Agens X forårsaker store dyrevelfersmessige konsekvenser for oppdrettsfisk, og stor samfunnsøkonomisk påvirkning ved økonomiske tap. Forebygging av sykdommen gjennom utvikling av effektive vaksiner vil ha stor betydning både dyrevelferdsmessig og samfunnsøkonomisk.

Det vil totalt benyttes 900 Atlantiske laks til forsøkene.

Regulatorisk krav for dokumentasjon av legemidler gjør at man må dokumentere effekt av vaksine mot sykdommen det vaksineres mot i den arten som skal beskyttes. Det er dessuten ikke mulig å måle vaksineeffekt uten å stimulere et komplett immunforsvar.
Antall dyr som brukes i hvert enkelt forsøk bestemmes ut i fra grundig vurdering av forsøksdesign. Power-analyse benyttes for å bestemme antall fisk per forsøksgruppe, og antall grupper bestemmes ut i fra grundig vurdering av forsøksdesign.
Fisken bedøves i.f.m. merking, vaksinering og smitte. Det fokuseres på skånsom håndtering. Bruk av humane endepunkter (avlivning av terminal fisk) reduserer lidelsen for det enkelte individ i.f.m. smitte og evnetuell annen uforutsett skade eller sykdom.