Forsøksdyr: Kan sau spre skrantesjuke?


Godkjenningsdato 29.01.2018

Godkjenningsperiode 03.04.2018-01.10.2021

Chronic wasting disease (CWD) ble for første gang i Europa diagnostisert på en norsk villrein fra Nordfjella i 2016. Sykdommen er til nå påvist hos 12 villrein, og antallet er forventet å stige i forbindelse med den statlige fellingen. Flere enn 25.000 sau beiter årlig i Nordfjella, og har dermed hatt overlappende beiteområder, inklusive saltslikkesteinplasser, med villrein.

I dette forsøket vil vi undersøke om sau kan ta opp og skille ut CWD-prioner, og dermed være smittespreder av CWD uten selv å utvikle klinisk sykdom. Slik kunnskap vil være avgjørende for vurderingen av 1) framtidig bruk av CWD-smittede utmarksbeiter til sau, 2) risiko for spredning av CWD via sau til nye hjorteviltbestander og 3) risiko for at mennesker eksponeres for CWD gjennom kontakt med sau og saueprodukter. Seks nyfødte lam vil bli smittet via munnen med CWD fra reinsdyr. To kontrollam vil få materiale fra et friskt reinsdyr. Lammene vil gå sammen med mødrene (4 søyer). Inokuleringsmetoden (sondefôring) og prøvetakingsmetodene (blodprøve, urin, avføring og spytt) er lite invasive og medfører lite ubehag for dyret. Det regnes som lite sannsynlig at lammene vil utvikle kliniske tegn på prionsykdom (CWD), og den totale belastningsgraden for dyrene er lav.

Levende dyr benyttes i dette forsøket ettersom det ikke finnes alternativer som kan simulere opptak av prioner over tarm, spredning til lymfatisk vev og utskillelse i avføring og kroppsvæsker. Dette er også viktig for at resultatene skal være overførbare til sauer som beiter i Nordfjella. Prionsykdommer er potensielle zoonoser, og overføring mellom to forskjellige arter vil også si noe om et slikt potensiale. Forsøket kan derfor også bidra til økt informasjon omkring muligheten for overføring til menneske og dermed rettferdiggjøre bruk av forsøksdyr. Seks dyr i kasusgruppa er det minste antallet dyr vi kan ha for å generere valide data. For å ha dette lave antallet dyr planlegger vi både kliniske registreringer, samt ta ut prøver regelmessig de første 6 månedene. I tillegg vil det bli tatt ut prøver fra en rekke organer og vev når vi obduserer dyrene etter avliving. Dette gjør at de inkluderte dyrene vil generere en stor mengde data, og at det totale antallet dyr kan reduseres. I tillegg vil vi bruke en svært sensitiv metode (RTQuIC) for å påvise prioner, noe som også gjør at totalantallet dyr kan reduseres. Lammene oppstalles sammen med mødrene (søyene) for at de skal få utføre normal atferd (amming, speddyratferd) og de vil ha glede, i tillegg til trygghet, av hverandre. Oppstallingsboksene er utformet slik at alle dyrene kan ligge inntil vegg samtidig slik småfe foretrekker.