Forsøksdyr: Kartlegging av migrasjon og overvintringsområde hos tyvjo på Svalbard og i Troms og Finnmark og fjelljo og storjo på Svalbard, en videreføring


Godkjenningsdato 22.04.2020

Godkjenningsperiode 15.05.2020-31.12.2021

I dette prosjektet vil vi videreføre pågående studier av fjelljo og tyvjo (FOTS ID 23192, 6329, 2601, 2086, 1834, 3817) der vi kartlegger overvintringsområder og trekkruter ved hjelp av lysloggere (1g og 2.5 gram), i tillegg ønsker vi å inkludere storjo fra 2021 (videreføring av FOTS ID 19968). Da disse artene oppholder seg på havet det meste av vinteren har ikke tradisjonell ringmerking klart å avdekke dette. Prosjektet utføres av Norsk institutt for naturforskning (NINA). Studiene foregår på Svalbard (Kongsfjorden) Brensholmen og Slettnes i Troms og Finnmark. Vi samarbeider også med andre grupper som gjør tilsvarende studier på Grønland, Island, Canada, Færøyane, Sverige, Finland, Russland, slik at resultatene sammenlignes på stor geografisk skala, noe som gir høy forvaltningsrelevans. Vi har valgt et minimum antall dyr for å kunne svare på spørsmålene (100 tyvjo, 20 fjelljo og 40 storjo) og etterlever kravet om reduksjon. Vi benytter lysloggere som kun veier 1 og 2.5 gram og godt kjente fangst/håndteringsmetoder (forbedring), og anser belastningsgraden som liten til moderat. Studien har vitenskapelig og samfunnsmessig verdi fordi den gir ny kunnskap om trekkruter og overvintringsområder som er viktige for bevaring av disse artene.