Forsøksdyr: Kartlegging av svømmetrekket hos lomvi og polarlomvi på Bjørnøya (videreføring)


Godkjenningsdato 28.06.2018

Godkjenningsperiode 15.07.2018-15.08.2018

Prosjektet har til hensikt å kartlegge svømmetrekket hos lomvi og polarlomvi på Bjørnøya. Store bestander av sjøfugl hekker på Bjørnøya sommerstid. Sjøfugl er svært sårbare for bl.a. oljesøl. Med økt petroleumsaktivitet i Barentshavet har også sannsynligheten for uhell som kan få miljømessige konsekvenser økt. For å redusere denne potensielle konflikten er det behov for kunnskap om sjøfuglenes bevegelser gjennom året. En spesielt sårbar periode for lomviartene er svømmetrekket. Etter at ungene forlater reirhyllene i juli-august, svømmer de vekk fra kolonien i følge med hannen. Svømmetrekket pågår i en periode på ca. 4 uker. Hannen myter da vingefjærene, og mister flygeevnen. Svømmetrekket for lomvi og polarlomvi på Bjørnøya er antatt å gå gjennom områder som nå planlegges åpnet for petroleumsaktivitet. Det er derfor nødvendig å kartlegge mer nøyaktig hvor svømmetrekket går, og hvor lenge fuglene oppholder seg i de ulike områdene. Studiet gjennomføres ved bruk av små satellittsendere, og målet er instrumentere fem unger av henholdsvis lomvi og polarlomvi i juli-august 2018. Et pilotstudie ble gjennfort i 2017 med godt resultat, og vi ønsker nå å videreføre prosjektet for å få bedre kunnskap om variasjonen i svømmetrekket. Prosjektet er finansiert av Klima- og miljødepartementet, Miljødirektoratet og Norsk Polarinstitutt. Kunnskapen prosjektet vil generere skal brukes både av miljøforvaltningen og industrien.