Forsøksdyr: Kartlegging av trekkruter og vandringer hos fjellvåk vha satellittsendere


Godkjenningsdato 07.05.2018

Godkjenningsperiode 01.06.2018-31.05.2020

a) forsøkets formål: Prosjektets overordnede målsetting er å kartlegge vandringer og trekk hos fjellvåk i og utenom hekketida, for å få oversikt over om vi har en regional bestand av fjellvåk, eller om arten har et kontinentalt (sirkumpolart) forflytningsmønster.

b) forventede skadevirkninger på dyrene: Ingen forventede skadevirkninger. Fjellvåken har vist seg å finne seg godt til rette med klassiske ryggmonterte satellittsendere.
c) forventet vitenskapelig eller samfunnsmessig nytteverdi: Fjellvåken har et usikkert bestandsanslag, og kunnskapen om hekkeområder og trekkruter er for dårlig til å gi et grunnlag for å kunne sette inn bevaringstiltak for arten ift. den forventede kraftige nedgangen i bestanden. Vi er i ferd med å kartlegge artens potensielle nomadiske flytninger og når vi har fått gjennomført det vil det kanskje være mulig å få gjennomført registreringer innenfor utbredelsesområdet for å kunne gi bedre bestandsanslag og generelt øke kunnskapsgrunnlaget for bevaring av en art som forventes å rammes hardt av klimaendringer og som er avhenging av smågnagernes bestandssvingninger.
d) hvor mange og hva slags dyr skal brukes: Ytterligere inntil 20 voksne fjellvåker av begge kjønn
e) hvordan kravene om erstatning, reduksjon og forbedring skal etterleves: Det totale antallet fjellvåker som instrumenteres vil fortløpende vurderes ut fra hvor mange individer vi har fått fulle datasykluser på. Det vil kunne føre til at vi reduserer antallet til mindre enn 20.