Forsøksdyr: keisersnitt hos søye: del av undervisningscurriculum veterinærutdanning


Godkjenningsdato 13.04.2018

Godkjenningsperiode 01.01.1900-01.01.2099

Denne søknaden gjelder gjennomføring av vårt årlige kurs i praktisk utførelse av keisersnitt. Keisersnitt, utført som et ledd i vår undervisning, foretas etter gjeldene kirurgisk metodikk og det stilles høye krav til aseptikk og antiseptikk. I følge Forskrift om bruk av dyr § 12 krever forsøket godkjente lokaler. Denne søknaden gjelder forsøk ved av MT godkjente forsøkslokaler. I følge Forskrift om bruk av dyr i forsøk §7 omskrives forsøket som moderat til alvorlig belastende: kirurgisk inngrep med lokal anestesi (§7.punkt 2.c). Inngrepet blir utført på stående søye under lokal anestesi i venstre flanke. Postoperativ smertebehandling blir gjennomført med ketoprofen 3mg/kg kroppsvekt. Hvis behov suppleres dette med butorphanol 10 μg/kg kroppsvekt. Det blir også gitt antibiotika profylaktisk mot infeksjoner. Forskningsteknikerne og veterinærstudenter overvåker søyene nøye i dagene etter operasjonen og identifiserer eventuelle behov for ytterligere smertebehandling eller antibiotikaterapi. Det søkes med dette om tillatelse til å fortsette vår praksis med å utføre maks 20 keisersnitt årlig. Vi søker om tillatelse for en toårig periode med oppstart i april 2018.