Forsøksdyr: Keisersnitt på søye i undervisning av veterinærstudenter (copy)


Godkjenningsdato 11.04.2018

Godkjenningsperiode 11.04.2018-10.04.2022

Denne søknaden gjelder praktisk gjennomførsel av keisersnitt på søyer i forbindelse med kurs for veterinærstudenter i "Småfesjukdommer- sjukdommer rundt lamming" som avholdes på våren.
For 2016 blir kursets varighet 4 uker (ukene 13-16). Studentene skal tilegne seg faglige kvalifikasjoner som de vil trenge etter endt studium.
Nytteverdi av å la veterinærstudenter trene på et slikt kirurgisk inngrep er at de skal være i stand til å utføre keisersnitt i felt på egen hånd etter endt studium. Dette er viktig for å ivareta dyrehelse og -velferd.
NMBU Sandnes, seksjon for småfeforskning og husdyrhelse har en forsøksflokk på 180 vinterfôra sauer som benyttes i forsknings- og undervisningssammeheng. For å etterleve kravene om "Replacement, Reduction, Refinement": Studentene deles inn i grupper på 3-4 studenter som utfører ett keisersnitt på samme dyr. Dette for å redusere antall søyer som brukes i undervisningen. Videre følges søyene tett opp både under inngrepet og post operativt. Det forventes postoperative smerter som vil bli behandlet med 3 mg/ kg flunixin meglumin i inntil 3 dager etter operasjon. Antibiotisk behandling gis profylaktisk før operasjonen og intravenøs væskebehandling ved behov.
Studenter som ikke har utført keisersnitt på søye tidligere vil bli prioritert i dette kurset. Det søkes herved om tillatelse til å bruke inntil 8 søyer/ sesong fram til 2021.