Forsøksdyr: Klinisk effekt og sikkerhets studie av en ny vaksine til laks


Godkjenningsdato 31.08.2020

Godkjenningsperiode 14.09.2020-14.09.2022

1 Formål
-Vurdere sikkerhet og effekt av en olje-adjuvantert vaksine mot sykdom hos Atlantisk laks
2 Skadevirkninger
-Ingen/ubetydelig skade av testsubstans utover vanlig vaksinering og fettfinnemerking.
3 Forventet nytteverdi
-Moderat/høy samfunnsmessig nytteverdi. Vaksinen dekker et kommersielt behov og sykdommene utgjør
etiske og kommersielle utfordringer innen fiskeoppdrett.
4 Antall dyr og art
Maks 200.000 fisk inngår i forsøket totalt, av disse vil maks 40.000 fisk bli fettfinneklippet.
5 Hvordan etterleve 3R
Det er vist i lab forsøk at vaksinen gir effektiv og sikker beskyttelse mot sykdom, uten vesentlige
bivirkninger og er på linje med andre vaksiner på markedet. Antallet fisk inkludert i forsøket bestemmes av
anleggets produksjonslinje og mulighet til å holde ulike grupper separat fra hverandre. De klippede fiskene
vil gå i samme merd som umerket kontroll fisk etter sjøutsett. Dette gir sterkere data i sammenligning av
tilvekst, slaktekvalitet og dødelighet.