Forsøksdyr: Klinisk utredning av CMS hos laks


Godkjenningsdato 10.11.2020

Godkjenningsperiode 10.11.2020-09.11.2023

Som en del av NFR-prosjekt nr. 303150: "Cardiomyopathy Syndrome in Atlantic Salmon (Salmo salar): Searching for a Cure", søkes det om FOTS-godkjenning til utførsel av feltforsøk.
Formålet med forsøket er å utvikle diagnostiske verktøyer og behandling mot CMS i laks. Dette er en av de mest utbredte sykdommene i norsk lakseoppdrett i dag. Det er stort behov for å utvikle diagnostiske verktøyer og behandling da det kan gi grunnlag for bedre sykdomskontroll og bedre lønnsomhet i næringen.
Årsaken til CMS, piscine myocarditis virus, har vært kjent i noen år, men så langt har det ikke vært mulig å utvikle en vaksine mot sykdommen. Det er derfor behov for alternative behandlingsmetoder. I denne studien skal vi etablere kliniske tegn på CMS og finne årsaker utenom virus-infeksjon til sykdommen.
De to hovedhypoteser som ønskes undersøkt er:
1. CMS er et resultat av kombinasjonen av arteriosklerose og PMCV-infeksjon.
2. Nye biomarkører for hjertesykdom i pattedyr (sirkulerende mikroRNAer) korrelerer med hjertefunksjon og er sterke prognostiske og diagnostiske verktøy for hjertesykdom i laks.

Antall atlantisk laks som inngår i studien er holdt på et minimum (200 fisk). Forsøkene er likevel satt opp slik at de gir et sikkert svar på kliniske tegn og årsaker til patologiske forandringer i indre organer. Villfisk tas ut i forbindelse med høsting av egg og sæd, og oppdrettsfisk i forbindelse med trengning før slakt eller avlusing i sjømerden. Fisk i tillegs-kontrollgruppen tas ut direkte fra tankene. Dette reduserer påkjenning på fiskene. Kravene om reduksjon er etterlevd ved bruk av minimum antall dyr som gir sikre statistiske resultater, effektstudier kan kun gjennomføres i målart (target species) og forbedring ivaretas gjennom bruk av sedasjon og anestesi.

De tre medarbeidere som er registrert på denne søknaden har utstrakt erfaring med håndtering av fisk på denne størrelsen. Søker og Marco Vindas har direkte erfaring med laks, mens Michael Frisk (OUS) har erfaring fra regnbueørret og hai.