Forsøksdyr: Klorbehandling mot Gyrodactylus salaris – storskala doseringsforsøk i Batnfjordselva 2018


Godkjenningsdato 17.08.2018

Godkjenningsperiode 03.09.2018-12.10.2018

Lakseparasitten Gyrodactylus salaris er ansett som en stor trussel mot norsk laks. Myndighetene har som mål å motarbeide spredning av parasitten og om mulig utrydde den fra de områdene hvor den allerede er etablert. Laboratorieforsøk ved Veterinærinstituttet i Oslo, lukket feltforsøk ved Drammenselva og storskala doseringsforsøk i elven Glitra har vist at meget lave klorkonsentrasjoner effektivt fjerner G.salaris fra lakseunger. Under tidligere laboratorieforsøk forsvant G.salaris i løpet av 2-6 dager. Feltforsøket ved Glitra i 2017 viste at monokloramin har god behandlende effekt mot G.salaris når kjemikaliet tilsettes og transporteres med vannmassene i et naturlig vassdrag, og at effekten fra ett doseringspunkt vedvarte i minimum 80 minutter. I tillegg ble det ikke observert vesentlige negative effekter på verken laks eller bunndyrsamfunnet i vassdraget under kloraminbehandlingen. Disse resultatene opprettholder interessen for klor som et potensielt kjemikaliet for bekjempelse av G.salaris i norske laksevassdrag.

Formålet med dette prosjektet er å videreutvikle kunnskapsgrunnlaget om klor som bekjempelsesmiddel mot parasitten G.salaris. Hensikten er å få kunnskap om den vannkjemiske og praktiske dynamikken ved bruk av påfriskstasjoner for klordosering og derigjennom legge grunnlag for å utvikle en overordnet strategi for plassering av doseringspunkter i et storskala tiltak for å bekjempe G.salaris. Den beste indikatoren på effekten av behandlingen ligger i å følge infeksjonsutviklingen på laksunger under kontrollerte forhold. Dette innebærer å holde laksunger i kar langs elvebredden og la dem gå på behandlet elvevann.

Forsøket vil bli gjennomført gjennom en 10-14 dagers doseringsperiode av kjemikaliet monokloramin i Batnfjordelvas øvre anadrome deler. Kjemikalet vil bli tilsatt fra et hoveddoseringspunkt, og fra ytterligere to påfriskstasjoner nedover i vassdraget. Påfriskstasjonenes nøyaktige lokasjon vil bli planlagt på bakgrunn av vannhastighetstester med fluorescein.

Lakseunger som skal brukes gjennom forsøket vil bli fisket opp ved hjelp av el-apparat tett opptil start av klordosering. Det vil opprettes inntil sju stasjoner langs elvebredden hvor lakseunger skal holdes i kar med god vanngjennomstrømning av klorbehandlet elvevann. Infeksjonsforløpet av G.salaris på infiserte lakseunger vil følges gjennom perioden. I forbindelse med undersøkelsen vil fisken være under sedasjon.

Det vil også bli gjort undersøkelser av G.salaris-infeksjonen på villfisk på et definert område i elva like før og like etter kloramindoseringen. Innsamling av villfisk vil bli gjort ved el-fiske og fisken undersøkes for parasitter under sedasjon.

Det søkes om tillatelse til å bruke inntil 114 ville stedegne lakseunger til dette forsøket, for en periode på inntil 16 dagers. Med grunnlag fra tidligere klorforsøk gjort på laboratorium og i felt er det ingen grunn til å forvente å observere negative påvirkninger på lakseungene under behandlingsperioden.

På grunn av PIT-merking og gjentatt sedasjon for undersøkelse er belastningsgraden for fisken vurdert til betydelig.

I forbindelse med undersøkelse søkes det å minimere tiden fisken er ute av karet, og det søkes samtidig å minimere alle kilder til stress relatert til dette. Individer som viser tegn på sykdom eller allmennpåkjenning vil bli avlivet på human måte. Bruk av individuelt merkede fisk anses som en forbedring av metoden, da det styrker den statistiske holdbarheten i datamaterialet