Forsøksdyr: Kritisk svømmehastighet og vedvarende svømming i skyvemerd


Godkjenningsdato 13.06.2018

Godkjenningsperiode 13.06.2018-31.10.2018

Eksponert/havbasert oppdrett er en viktig strategi for vekst i oppdrettsnæringen av laks. Mens de fysiske strukturene/teknologien for eksponert oppdrett må tolerere store krefter gitt vannstrømstyrke og bølger, så er det fortsatt begrenset kunnskap angående laksens toleransegrenser og mestringsstrategier. Svømmekapasitet hos laks undersøkes normalt for enkeltfisk og små grupper av fisk i svømmetunnel/respirometer. For å undersøke effekter av et langt mer oppdrettsrelevant fysisk og sosialt miljø ble Skyvemerden utviklet ved HI i Matre; prinisippet er at en arbeidsbåt skyver en merd i hastighet tilpasset laksens svømmehastighet. Tidligere forsøk har vist skyvemerdens relevans (FOTS ID 6569), og gav nye spørsmål om hvor vidt svømming i gruppe spiller inn på laksens svømmekapasitet, a la syklister i felt/peloton versus single ryttere (Hvas et al., 2017).

I kommende forsøk ønsker vi å undersøke effekt av gruppestørrelse i forsøk med testing av kristisk svømmehastighet (Ucrit; stegvis økning av hastighet per 20 min, til utmattelse over ca. 3 timer) og vedvarende aerob svømming (200 min, 80% hastighet av Ucrit). Smolt er i form av sin størrelse (minst) mest kritisk hva gjelder svømmekapasitet i sjøfasen. Vi vil derfor undersøke og sammenlinge 3 ulike gruppestørrelser av smolt. Til dette vil vi bruke merdenheter på 6.7 kubikkmeter, og benytte gruppestørrelsene 1100, 550 og 50 fisk for å oppnå relevante tettheter. Forsøket kjøres i triplikat (3 merder x 3 repetisjoner med ulik fisk). Ut fra høyest Ucrit vil vi velge en gruppestørrelse som undersøkes for vedvarende svømming. Atferd på gruppe og individnivå, samt blodfysiologi vil undersøkes. Hovedmålene er stimstruktur og haleslagsfrekvens gitt posisjon i stim. For å undersøke fysiologiske effekter nærmere, vil vi benytte individuelle merker som måler hjerterate. For formålet må fisken være over halvkiloet, og vi ønsker å repetere forsøket med fisk på 750g, men med lavere antall fisk (150, 75 og 12 fisk). Blodprøver av et utvalg fisk vil tas etter endt forsøk.

Fiskens opphold i forsøksmerdene vil begrenses til 22 timer hvor de vil akklimeres over natten før testing, og etter endt test tilbakeføres til produksjonsmerd. Fisk som blir utmattet vil fortløpende håves ut til kar for restitusjon, og forsøk avsluttes når 5% av fisken er utmattet. Forsøksmerdene vil ha påmontert vannstrøm-målere, kamera, ekkolodd, miljø-målere og vi vil således ha en meget høy grad av overvåking av både fisken og miljøet. Bruk av Skyvemerd (dispensasjon fra NYTEK-forskriften) er omsøkt Fiskeridirektoratet.