Forsøksdyr: Kvalitetssikring og uttesting av ulike smitteagens.


Godkjenningsdato 19.02.2020

Godkjenningsperiode 02.03.2020-02.03.2024

1. Formål
I Nofima har vi en stor forskningsaktivitet innen fiskehelse. I den forbindelse
har vi en rekke isolater (bakterier, virus og amøber) lagret. Vi forventer å få inn nye isolater underveis i søknadsperioden. Alle isolater må dyrkes opp og reisoleres via fisk (i passasje-forsøk) og testes ut i smitteforsøk (pilot testforsøk) før de kan benyttes i større forsøk.

2. Skadevirkninger
Dette er ofte korte og kontrollerte forsøk, men som kan føre til moderat belastning for fisken i noen tilfeller.

3 Forventet nytteverdi
Utvikling av smittemodeller, samt arbeid med nye modeller, er gode og viktige verktøy (når etablert) i arbeid med å finne for eksempel gode vaksiner/behandlingsmidler mot sykdommer forårsaket av ulike agens.

4 Antall dyr og art
Vi streber etter å bruke færrest mulig dyr i hvert forsøk men som er tilstrekkelig for å oppnå det vi trenger i det enkelte tilfelle. Dette bygger vi på erfaring og statistikk. Totalt antall fisk for søkt periode er på 7200, der laks utgjør 3600, rognkjeks 1800, torsk 900 og bergylt 900.

5 Hvordan etterleve 3R
Ved passasje av isolater brukes et minimum antall fisk (10 stk) nødvendig for å re-isolere agens etter smitte. Varighet er ca. en uke, som er nok tid til at isolatet oppformeres, men før sykdom etableres. I pilotforsøk benyttes også et minimum antall fisk (30 stk. pr. konsentrasjon) for å få resultater som er tilstrekkelig i henhold til statistisk signifikans. Pilot smitteforsøk avsluttes etter etablert sykdom, og humant endepunkt er når fisken viser klare tegn på sykdom. Dette være seg tegn på likevektsproblemer/svimeradferd. I hvert forsøk er det tett oppfølging på karnivå underveis av erfarent personell ved Havbruksstasjoen i Tromsø. Fisk som viser unormal adferd/svimer vil umiddelbart bli tatt ut av forsøk, og avlivet med overdose bedøvelsesmiddel..

6. Supplerer med bakterien Shewanella, som mulig er relatert til H2S problematikken i næringen. Smittemodellutvikling med pilotforsøk med denne bakterien planlegges.