Forsøksdyr: Langtidsserie: Bestandsvariasjoner hos laks og ørret i Imsa


Godkjenningsdato 18.03.2020

Godkjenningsperiode 28.03.2020-28.03.2022

1 Formål
Siden 2. mai 1975 har villfiskbestandene i Imsa (Sandnes kommune) vært
overvåket ved daglig kontroll i fiskefeller nær elvas utløp. Målet med undersøkelsene er å gi bakgrunnsdata til norsk lakseforvaltning og er en forpliktelse Norge har overfor det internasjonale havforskningsrådet, ICES, og den nordatlantiske laksekonvensjonen, NASCO. Planen er å videreføre serien uten endelig bestemt avslutningsdato. Alle nedvandrende
individer blir veid og lengdemålt. Laks og ørret lengre enn 13 cm blir individuelt
merket med Carlinmerker. Merket på fisk som returnerer fra havet til elva blir
kontrollert og fisken veid og målt og kjønnsbestemt på ytre kjennetegn.

2 Skadevirkninger
Fisken bedøves ved behandlingen og slippes ut så snart synlig virkning av bedøvelsen
er borte. Det er lite skade av merkingen og tidligere undersøkelser viser at merket fisk gir gode bestandsdata.

3 Forventet nytteverdi
Merkingen gir mulighet til å bedømme overlevelse, vekst, gjenfangst i fiskerier og feilvandring hos hver årsklasse i forhold til klimatiske forhold og annet som kan påvirke fisken.
Imsa er norsk referanseelv for Nord-Atlanteren, resultatene meldes til nasjonale
myndigheter og Det internasjonale havforskningsråd (ICES) og brukes ved
forvaltningen av atlanterhavslaks nasjonalt og internasjonalt gjennom Den Nord-
Atlantisk laksevernorganisasjonen (NASCO), der Norge er medlem.
Planen er å videreføre serien inntil videre, og er uten endelig avslutningsdato. Vi
søker om tillatelse til videreføring av arbeidet i 2020.

Nytteverdien for samfunnet er stor i det dataene som skaffes brukes når regler for fisken fastsettes. Det forventes ingen dødelighet ved merkingen.

4 Antall dyr og art
Alle laks og ørret som vandrer ned blir merket fordi bestandene er små og overlevelsen tilbake til fella bare 2-3 % i gjennomsnitt. Vi ser ingen måte å redusere antallet ytterligere.


5 Hvordan etterleve 3R
Det finnes ingen gode alternativer. Laks og ørret kan ikke forvaltes med opplysninger om andre arter, kjemiske eller fysiske forhold. Skal vi vite noe om laks og ørret overlevelsen i havet må artene selv overvåkes. Skal vi vite noe om overlevelsen til laks og ørret og fangst i havet må vi overvåke fangsten. Det var derfor Stortinget i 1973 ved tok å ekspropriere elv, bygge felle og stasjonen. Det er ikke fremkommet bedre alternativer som har troverdighet blant den norske befolkningen.