Forsøksdyr: Livshistoriestrategi og sjøoverlevelse hos sjøørret i Klefstadbekken 2018-2019


Godkjenningsdato 28.05.2018

Godkjenningsperiode 28.05.2018-30.06.2020

Hensikten med undersøkelsen å videreføre en undersøkelse mhp. å kartlegge forskjeller mellom sjøvandrende og ikke sjøvandrende ørret i en bekk, samt få et mål på marin overlevelse. Ved en slik overvåkning vil man etter få år kunne påvise trender om for eksempel når ulike kategorier av individer (størrelse og alder) går til sjøen, og variasjon mellom år i sjøoverlevelse. Undersøkelsen vil bli gjennomført ved hjelp av elektronisk sporing av individuelt merket sjøørret (PIT merking).

Data om fordeling av stasjonær og anadrom ørret i et vassdrag er viktig for å kunne forvalte sjøørret på en kunnskapsbasert måte, men slik informasjon fins ikke per i dag. Videre vil kunnskap om grunnleggende forskjeller på de to livshistorie strategier være essensiell for å kunne forutsi effekten på sjøørret populasjoner om forhold i sjøen endres (eks om det blir mer lakselus og sykdommer)

Det planlegges merking av inntil 1000 ørret fordelt på 2018 og 2019.

Merking med PIT har en lett belastende effekt på fisken og er i al hovedsak konsentrert til perioden hvor fisken fanges, håndteres, merkes og gjenutsettes.

I forbindelse med viderføringen av prosjektet vil det bli satt opp ytterligere pitantenner i vassdraget slik et en ikke kun får informasjon om inn og utvandring men også om aktivitetsnivå innen selve vassdraget. Videre har det blitt tilsdatt en Phd student på prosjektet som ved hjelp av analyser av blodprøver (nivået av kolesterol, total protein, inorganisk fosfor, tria cylglyceride og kalsium) samt bestemmelse av Na, K-ATPase aktivitet vil jobbe detaljert med fysiologiske forskjeller mellom stasjonær og vandrende ørret. Tilsammen vil dette vil gi et enda bedre data grunnlag enn for årene 2015-2017.