Forsøksdyr: Livshistoriestrategi og sjøoverlevelse hos sjøørret og sjørøye i Fjærevassdraget 2020-2022)


Godkjenningsdato 08.06.2020

Godkjenningsperiode 08.06.2020-08.06.2022

Hensikten med undersøkelsen å få et mål på marin overlevelse til sjøørret og sjørøye i Fjærevassdraget, Kjerringøy, Nordland. PIT-merking vil foregå i kombinasjon med videoovervåkning slik at en i tillegg til individuelle data fra et utvalg får inn og utvandringstidspunkt på hele populasjonen. Ved en slik overvåkning vil man etter få år kunne påvise trender om for eksempel når ulike kategorier av individer (størrelse og alder) går til sjøen, og variasjon mellom år i sjøoverlevelse. Videre vil informasjon fra registrering av pitmerkede fisk bli brukt til å kvalitetssikre videoanalysene.

Data om overlevelse og eventuelle endringer i utvandringtidspunkt over år til sjøørret og sjørøye er viktig for å kunne forvalte disse artene på en kunnskapsbasert måte. Videre er det viktig å kvalitetssikre data fra videoovervåkning av anadrome fisk da disse data i dag brukes i utstrakt grad i forbindelse med forvaltning.

Det planlegges merking av inntil 500 ørret og 500 røye fordelt på 2020 og 2021.

Merking med PIT har en lett belastende effekt på fisken og er i al hovedsak konsentrert til perioden hvor fisken fanges, håndteres, merkes og gjenutsettes.