Forsøksdyr: Marine vandringer og habitatbruk til sjøørret i Skjerstadfjorden 2018


Godkjenningsdato 24.04.2018

Godkjenningsperiode 15.05.2018-14.05.2020

Denne undersøkelsen er en utvidelse av et pågående prosjekt hvis hensikt er å skaffe bedre kunnskap om marin habitatbruk og vandringer til sjøørret og sjørøye i Skjerstadfjorden, Nordland. Undersøkelsen dekker alle årstider. Ved hjelp av elektronisk merking (akustisk telemetri) av enkeltfisk med sendere som varer i inntil to år blir det dokumentert når og hvor sjøørret og sjørøye fra tilstøtende vassdrag oppholder seg i sjøen.

Første året med merking viste at sjøørret fra Saltdalselva vandret ut av forsøksområdet. Det har derfor blitt satt ut ytterligere akustiske lyttestasjoner og det ønskes nå å merke ytterligere 60 sjøørret veteraner fra denne elva for å se hvor de oppholder seg om sommeren. Videre ønskes det å merke 60 sjøørret smolt fra Botnvassdraget, for å kartlegge om førstegangsvandrere har annen marin atferd enn veteraner (det er allerede merket en god del veteraner i dette vassdraget).

I denne utvidelsen av prosjektet ønsker vi å raffinere undersøkelsen ved å inkludere videoovervåkning av al utvandrende og oppvandrende sjøørret og sjørøye fra Botnvassdraget. Videoovervåkningen vil bli kombinert med PIT merking av et utvalg av ungfisk og voksenfisk for å gi årlige data på individual oppholdstid i sjøen og marin overlevelse. Videre vil data fra PIT merkingen bli brukt til å kvalitetssikre analysene av videoopptak. data fra PIT merking og Video vil bli brukt til å overvåke om økt oppdrettaktivitet i fjorden har en innvirkning på bestanden av sjøørret og sjørøye i Bontvassdraget.

Merkingen med akustiske merker antaes at være lett belastende for veteraner og moderat for smolt. Merking med pitmerker antaes å være lett belastende for både veteraner og smolt.

Det planlegges å merke tilsammen inntil 1000 sjøørret fra Botnvassdraget og Saltdalselva og inntil 200 sjørøye fra Botnvassdraget.

Ved å bruke akustisk telemetri kan man følge enkeltfisk i inntil 2 år uten av måtte avlive dem. Metoden erstatter gjentatt og utstrakt bruk av garnfiske som ofte er dødelig for fisken. Antall forsøksdyr beregenes utfra hva som er minimum for at kunne besvare det aktuelle forskningsspørsmålet.