Forsøksdyr: Merking av fisk med Pittag


Godkjenningsdato 26.06.2018

Godkjenningsperiode 26.06.2018-25.06.2022

Søknaden gjelder løyve til å merke fisk med pittag i forsøk som ellers ikke inneholder søknadspliktige elementer.

Merking med pittag er etter vår erfaring en skånsom merkemetode som ikke medfører belastning for fisken ut over selve merkeprosedyren. Det er ønskelig med bruk av pittag i mange forsøk, fordi dette gir mulighet for å identifisere fisk på individnivå. Det gir oss mulighet til å følge enkeltfisk over tid, eller å gjøre ulike registreringer på samme fisk. På den måten kan vi ofte redusere antall dyr pr gruppe og/eller slå sammen grupper og likevel få bedre og sikrere resultater enn uten bruk av merker.

Det er et visst antall forsøk pr år ved avdelingen, der pittagmerking er eneste søknadspliktige prosedyre. Det gjelder f.eks. fôringsforsøk, der alle fôr dekker fiskens kjente behov og der formålet er å undersøke effekt på produksjonsegenskaper.

Basert på estimat av siste års forsøksaktivitet søker vi om tillatelse til å pittagmerke inntil 10 000 laks pr år i fire år. Fisken vil være av ulik størrelse ved merking, men det er satt en absolutt minstegrense på 15g for laks. For berggylt og rognkjeks søkes det om tillatelse til merking av inntil 3000 fisk pr art pr år i 4 år. Tilsvarende minstestørrelse for merking av berggylt og rognkjeks er satt til 20g.