Forsøksdyr: MR-avbildning og strålerespons i genmodifiserte tumormodeller i atymiske mus


Godkjenningsdato 09.03.2020

Godkjenningsperiode 09.03.2020-08.03.2024

Ved analyse av kreftprøver fra pasienter med livmorhalskreft og prostatakreft har vi funnet flere genetiske endringer som forekommer ofte hos pasienter som får tilbakefall etter strålebehandling. Undersøkelsen av de genetiske endringene i tumormodeller i mus vil kunne belyse disse funnene og indikere hvorvidt de kan danne grunnlag for utvikling av nye, målrettede strålesensitiverende medisiner som kan gis sammen med strålingen for å redusere risikoen for tilbakefall. I dette prosjektet, som er en videreføring av FOTS-søknad 8344, ønsker vi å undersøke sammenhengen mellom genetiske endringer i kreftceller i kombinasjon med strålesensitiverende medikament (Phenformin og Metformin) i atymiske mus. En gruppe av musene vil få strålebehandling etter et klinisk relevant regime, alene eller i kombinasjon med cellegiften Cisplatin og/eller strålesensitiverende medikament. Kreftsvulstens veksthastighet, metabolisme og respons på strålebehandling vil bli kartlagt ved bruk av ulike metoder for MR-avbildning. I tillegg vil vi måle hypoksisk fraksjon ved immunhistokjemisk analyse av tumorene etter farging for hypoksimarkøren pimonidazole.

Prosjektet har potensielt stor nytteverdi både vitenskapelig og samfunnsmessig for utvikling av kreftbehandling som kan redusere risikoen for tilbakefall hos pasienter med livmorhalskreft og prostatakreft.

Totalt 750 atymiske mus (Athymic Nude-Foxn1nu) vil bli brukt i de ulike forsøkene og forventet skadevirkning på dyrene er små. Dyrene blir utsatt for få inngrep og det vil ikke bli utført operasjoner eller prøvetaking på levende dyr.

Kravene til 3R er fulgt under planleggingen av forsøkene. Oppstart av kliniske studier og en eventuell utvikling av et strålesensitiverende medikament krever at effekten av de genetiske endringene påvises i prekliniske studier. Det er derfor nødvendig å utføre forsøk på levende dyr. For å minimalisere antall dyr, vil vi kun inkludere gener og tumormodeller som er spesielt lovende basert på grundige studier i cellelinjer. Tiltak vil bli gjort for å minimalisere smerte og øke dyrevelferden. Det vil ikke bli utført operasjoner eller prøvetaking på levende dyr. MR-avbildning og strålebehandling vil bli utført under anestesi, og endepunktet er satt til en tumorstørrelse på 10 mm for å hindre unødvendig belasting på dyrene.