Forsøksdyr: Overlevelse hos smolt ved nedvandring over fiskesperra i Drivavassdraget


Godkjenningsdato 25.04.2018

Godkjenningsperiode 26.04.2019-12.08.2019

Laksen i Driva er infisert med lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Våren 2016 ble derfor arbeidet med å etablere en fiskesperre 25 km oppstrøms utløpet ved Sunndalsøra startet opp. Formålet med sperra er å hindre oppvandring av laks og lakseproduksjon i vassdragsområdet oppstrøms sperra, og dermed fjerne livsgrunnlaget for lakseparasitten slik at den dør ut.

Hensikten med prosjektet er i første rekke å innhente kunnskap om atferd og overlevelse hos smolt av sjøørret som passerer fiskesperra under smoltutvandringen om våren. I tillegg vil det innhentes nyttig kunnskap om generell vandringsatferd hos sjøørretsmolt i Driva. Resultatene vil gi et godt faglig grunnlag for å vurdere hvordan fiskesperra påvirker utvandrende fisk, og avdekke behov for avbøtende tiltak dersom fiskesperra har utilsiktete, negative effekter.

Opptil 100 smolt av sjøørret fanges for hvert av årene 2018 og 2019 i løpet av våren ved hjelp av elektrisk båtfiske i utvalgte områder fortrinnsvis oppstrøms fiskesperra, men også nedstrøms fiskesperra hvis det ikke fanges nok ovenfor. Etter fangst fraktes smolten med bil i oksygenert transporttank til et oppbevaringskar nært utsettingsstedet hvor de vil bli oppbevart inntil 5 dager før de radiomerkes. Oppbevaringskarene er tidligere brukt under stamfiske i vassdraget og har god tilførsel av friskt elvevann. Etter radiomerking overvåkes fisken til den kan svømme normalt og slippes deretter ut i elva. Måling av vekt og lengde gjennomføres ved merking. Radiomerket smolt slippes ut ved Grensehølen omtrent 20 km oppstrøms sperra. Dette er for å sikre at de gjenopptar utvandringen og viser naturlig adferd når de ankommer fiskesperra.

For å følge fisk på nedvandring plasseres det ut til sammen to automatiske lyttestasjoner på strategiske steder i vassdraget. Totalt søkes det om å radiomerke 200 levende sjøørretsmolt i perioden 2018-2019.

Siden hele prosjektet er avhengig av å få radiomerket smolt med god kvalitet til å passere sperra, ønsker vi også å fase inn vill smolt av laks og artshybrider fanget under elektrisk båtfiske hvis det blir vanskelig eller umulig å fange nok sjøøretsmolt. Det er svært sannsynlig at adferd og overlevelse for laksesmolt som passerer sperra er representativt også for ørretsmolt.

Merkemetodikken som vil bli brukt innebærer trolig ubetydelige smerter for fisken. Selve inngrepet er av svært kort varighet, men fisken er merket for livet. Vi har derfor klassifisert forsøket som moderat belastende for fisken. Videre er bruk av radiosendere en metode som gir mye og presis informasjon for hvert individ, og antallet dyr som inngår i forsøket kan derfor reduseres i forhold til bruk av andre merkemetoder. Telemetri er etter vår mening også den eneste metoden som gir resultater av god nok kvalitet til å svare på målene satt over.

Antall dyr som merkes er definert iht. statistiske beregninger og forsøksbetingelsene er optimalisert mht. tidligere erfaringer med denne type forsøk.

Radiosenderne som vil brukes (Nano merker fra Lotek Wireless Inc., Canada, modell NTQ-2, ekstern antenne) er de minste (dimensjoner 5 x 3 x 10 mm) og letteste (0.31 g i luft) merkene som finnes på markedet. All fisk vil bli bedøvet før merking.