Forsøksdyr: Persistens - overføring av A. phagocytophilum-smitte mellom flått og sau


Godkjenningsdato 21.09.2018

Godkjenningsperiode 15.10.2018-15.07.2019

Bakterien Anaplasma phagocytophilum forårsaker sykdommen sjodogg hos sau. Dette er en vektorbåren sykdom hvor smitten blir overført av skogflåtten Ixodes ricinus. Sjodogg kan forårsake abort hos søyer og nedsatt fertilitet hos værer, men hovedproblemet med sjodogg er at den nedsetter sauen immunitet i flere uker slik at dyrene får alvorlige sekundærinfeksjoner, slik som blodforgiftning og leddbetennelser. En antar at mer enn 300.000 lam blir smittet med A. phagocytophilum bakterien hvert år her i landet. Bakterien persisterer i lengre tid hos smittede dyr. Det er imidlertid ikke undersøkt nærmere om dyr som er smittet med sjodogg-bakterien kan smitte flått som setter seg på dyrene flere måneder etter at dyrene selv er smittet, og om de dermed kan fungere som et reservoar for flåttsmitte fra en beitesesong til en annen. I dette prosjektet vil vi undersøke om lam som er smittet med sjodogg-bakterien kan smitte uinfiserte flått måneder etter at ble smittet og om disse flåttene igjen kan resmitte andre lam. Til sammen vil det bli brukt 15 kopplam av rasen NKS, tilhørende NMBUs egen saueflokk. Fem lam vil bli smittet med A. phagocytophilum og etter henholdsvis 3 og 6 måneder vil flått bli satt på disse lammene. Disse flåttene vil så igjen brukt på å smitte uinfiserte lam. Dersom en tar hensyn til individuell variasjon i en vanlig saueflokk er dette et minimum av dyr som blir brukt i dette forsøket. Dyrene vil ha daglig oppsyn under hele forsøksperioden. Det forventes ingen skadevirkninger på dyrene som er med og de vil bli slaktet på et slakteri etter at forsøket er over. Forsøkets formål er å få bekreftet om dyr som er smittet med sjodogg-bakterien en sesong kan fungere som smittereservoar for naive flått neste sesong, og dermed være med på å opprettholde smittepresset i et område fra en beitesesong til en annen. Epidemiologisk er dette svært viktig å få bekreftet. For gårdbrukerne vil forsøket også gi svært viktig informasjon i forbindelse med kjøp og salg av dyr og dermed mulighetene for spredning av smitte innen flokken, mellom flokker og mellom ulike geografiske områder.