Forsøksdyr: Pharmakokinetiske studier av 6 testkomponenter på laks


Godkjenningsdato 04.05.2018

Godkjenningsperiode 04.05.2018-21.12.2019

Vi ønsker å teste ut 6 testkomponenter for bruk på laks. Testkomponentene har blitt screenet in-vitro, og har vist seg å være effektive mot infeksiøse agens. Komponentene har også tidligere inngått i pharmakokinetiske studier på pattedyr.

Det vil først bli utført toleransetester, for å se at fiskens toleranse for komponent og løsemiddel ikke gir uventede reaksjoner ved behandling. Vi ønsker videre å teste komponentene i pharmakokinetiske studier for fisk, for å få klarhet i opptak og nedbrytining av komponenten i fisken. Totalt i dette studiet vil det være behov for å bruke 918 laks for å få oversikt over pharmakokinetikk for seks lovende testkomponenter. Fisken holdes i godkjente forskningslokaler, og under gode betingelser. Vi tilstreber et minimum av fisk i våre forsøk, men som sikrer gode resultater og minimerer risikoen for å måtte gjennta noen forsøk. Alle våre metoder vil følge beskrevne rutiner, og utføres av dokumentert kompetent personell.

Det vil alltid være behov for medikamentell behandling av fisk til en viss grad. Forskning på nye komponenter og virkestoffer kan vise seg å ha stor samfunnsmessig betydning.

Vi forventer ingen stor belastning på fisken utover selve administreringen av komponentene.