Forsøksdyr: PhD-kurs i ernæringsbiokjemi og fysiologi


Godkjenningsdato 04.12.2018

Godkjenningsperiode 01.01.2019-31.12.2022

Som en del av et PhD-kurs i Nutritional Biochemistry and Physiology gjennomføres fire lett belastende forsøk ved bruk av dyr i undervisning. Formålet med den praktiske delen av kurset er tosidig.
1. I forsøkene vil PhD-studentene veiledes og trenes i uttak og opparbeiding av standard biologiske prøver fra vanlige husdyrarter (storfe og småfe). Forsøkene vil være en del av studentenes praktiske opplæring ihht kompetansekravene i Forskrift om bruk av dyr i forsøk.
2. I forsøkene vil studentene observer fysiologiske adapsjoner knyttet til endringer i energimetabolisme (kort faste, 2 kyr), tilførsel av glukose og stoffregulerende hormoner (insulin, glukagon, 3 geiter), tilførsel av vann (via vomkanyle, 2 kyr) og prøvetaking av vomvæske (via vomsonde, 10 kyr). Det stilles krav til skriftlig rapportering fra PhD-studentene på hvert forsøk. Forståelse og vurdering av belastning på hvert forsøksdyr inngår i rapporteringen. Forsøkene vurderes som lett belastende på dyrene. Det vil benyttes klinisk friske dyr i forsøket. Forsøket som innebærer vanntilførsel direkte i vom skjer ved gjenbruk av allerede vomkanulerte kyr. I forsøkene vil dyrene ikke isoleres fra flokken. Siden forrige gjennomføring av kurset er antall dyr redusert til et minimum, og forsøkene er raffinert ved at det nå brukes blodprøvemodeller i forkant av forsøkene samt at noen av de tidligere blodprøvene med kanyle er erstattet med humant glukometer. I tillegg er fastetiden i energimetabolismeforsøket halvert.