Forsøksdyr: Pilotforsøk - uttesting av virulens av ulike genotyper av agens X


Godkjenningsdato 12.10.2020

Godkjenningsperiode 12.10.2020-01.12.2001

1 Formål
Formålet med dette forsøket er å videreutvikle smittemodeller mot agens X (vedlegg 1) ved å undersøke nye isolater fra ulike genetiske grupper. Dette vil kunne føre til optimalisering av smittemodeller og på sikt forbedring av vaksiner mot agens X. Man skal også undersøke om det er forskjeller i patogenisitet og virulens hos isolatene fra de ulike genetiske gruppene. Intensjonen er at pilotforsøket skal etterfølges av et vaksineforsøk hvor man undersøker kryssbeskyttelse og effekten av eksisterende vaksiner mot genetisk ulike isolater av agens X.

2 Skadevirkninger
Fiskene vil bli utsatt for smitte med agens X og vil som følge av det bli syke og utvikle systemisk sykdom / sår, og dødelighet vil kunne forekomme.

3 Forventet nytteverdi
Det vil være av stor betydning for oppdrett av laks å få kartlagt i hvilken grad eksisterende vaksiner gir beskyttelse mot ulike genetiske typer av agens X. For å kunne gjøre dette må man først optimalisere smittemodellen ved å undersøke eventuelle forskjeller i patogenisistet og virulens hos de ulike isolatene. Arbeidet kan gi bedre vaksinebeskyttelse mot agens X, og dermed forbedret dyrevelferd, mindre sykdom og lavere dødelighet hos oppdrettet laks.

4 Antall dyr og art
Det søkes om å benytte 320 Atlantisk laks, Salmo salar L.

5 Hvordan etterleve 3R
Det er ønskelig å gjennomføre dette pilotforsøket på uvaksinert laks før et senere planlagt vaksineforsøk. Ved å gjennomføre et pilotforsøk før vaksineforsøket vil man redusere sjansen for at et større dyreforsøk må gjentas (for eksempel ved at man trenger å tilpasse smittedoser for nye isolater) og reduserer dermed risiko for unødig bruk av fisk. Pilotforsøket benytter ikke vaksinert fisk hvilket reduserer totaltiden fisken går i forsøk i denne fasen, samtidig som man får tilpasset doser av agens X (nye isolater) før vaksineforsøket som planlegges senere. Merking og karoppsettet som benyttes har gjort at vi kan redusere antall fisk som benyttes i forsøket. Smitte og smittestoff-forberedelse vil utføres av personell med bred erfaring med agens X.