Forsøksdyr: Pilotforsøk for test av pulsoksimetri for oppdrettslaks


Godkjenningsdato 28.04.2020

Godkjenningsperiode 28.04.2020-30.06.2020

Formålet med pilotforsøket er utprøving av en ny type sensorimplantat for måling av hjerterate og oppløst oksygen i blod hos oppdrettslaks.

Sensorløsningen skal prøves på levende, bedøvet fisk som avlives umiddelbart etter at målingene er utført. Fisken vil derfor ikke utsettes for smerte eller øvrig velferdsbelastning mens den er bevisst.

Uttestingen vil bidra til å gi svar på om det er mulig å måle hjerterate og oppløst oksygen i blod ved hjelp av et implantat i levende fisk. Dette vil åpne for muligheter til å skaffe ny innsikt i fiskens fysiologiske respons. Videreutvikling av sensorløsningen ventes å resultere i et implantat som f.eks. kan anvendes i et begrenset antall indikatorfisk i en oppdrettsmerd for at oppdrettere i fremtiden skal få bedre mulighet til å ivareta fiskens velferd og helse under oppdrett basert på et objektivt datagrunnlag målt direkte på fisken.

Søknaden omfatter måling utført på inntil 15 fisk av arten Atlantisk laks (Salmo salar). Det vil etterstrebes å bruke så få av disse individene som mulig, og dersom resultatene tilsier det vil målingene avsluttes etter 5 fisk. Individene som ikke benyttes til målinger vil avlives med godkjent metode når pilotforsøket er over. Siden hensikten med dette forsøket er å undersøke virkemåten for et måleprinsipp aldri før benyttet på laks, ble det besluttet at et enkelt pilotforsøk med få fisk ville være tilstrekkelig for å undersøke hypotesen.

Fisken skal først oppbevares og habitueres i innendørs kar og så fanges med knuteløs håv og umiddelbart overføres til et bedøvelsesbad. Etter at fisken er bedøvd, vil den plasseres på et egnet underlag, og vann med vedlikeholdsbedøvelse sirkuleres over gjellene. Hodet vil tildekkes før bukhulen åpnes og sensoren holdes mot bukhule/indre organer for målinger. Etter målingene blir fisken umiddelbart avlivet.

I og med at hensikten pilotforsøket omfatter utprøving av en ny sensorløsning for måling av fysiologiske parametere på levende fisk er det ikke aktuelt å erstatte dyrene med død fisk / annet.