Forsøksdyr: PIT tagging av rognkjeks


Godkjenningsdato 22.10.2018

Godkjenningsperiode 25.10.2018-25.10.2019

PIT tag (passive integrated transponder tag) er en microchip som implanteres permanent og muliggjør identifisering av individuelle fisk. Merkemetoden er mye brukt i forskning, både i laboratorier og i felt, og har vist seg å være egnet for et bredt utvalg av ulike fiskearter. Søker ønsker å utføre et småskala-forsøk for å sammenligne ulike metoder for merking med PIT tag på rognkjeks, og undersøke hvilken som er best egnet. Det er lagt vekt på å anvende så få dyr som mulig i dette forsøket, og det er søkt om å anvende totalt 60 fisk.

I litteraturen fremgår det at PIT tag har vært anvendt på rognkjeks en rekke ganger, men så vidt søker er kjent med er det ikke utformet prosedyrer som beskriver hvor eller hvordan merket bør implanteres i denne arten. Det forventes ikke at merkingen utgjøre en belastning på forsøksdyrene. Merking bør ikke medføre at fisken blir synlig påvirket, og fisk med synlig redusert helsetilstand vil derfor tas ut av forsøket og avlives på skånsomt vis.