Forsøksdyr: PIT-merking av tredje generasjons oppdrett/vill laksepopulasjon - stamfisk og innsamling av fenotypisk informasjon knyttet til vekst og kjønnsmodning (copy)


Godkjenningsdato 03.04.2020

Godkjenningsperiode 20.04.2020-20.04.2024

Kvantifisering av genetiske forskjeller mellom oppdrettslaks og villaks genererer etterspurt kunnskap for å kunne forstå de potensielle konsekvensene av rømt oppdrettslaks på ville bestander. Innkryssning av rømt oppdrettslaks vil i stor grad skje ved produksjon av hybrider mellom oppdrettslaks og villaks, og tilbakekrysninger med villaks i de videre generasjoner. Komparative studier basert på laks med varierende grad av oppdrettsbakgrunn (fra 0% -100% oppdrettsgenom) vil dermed være vesentlig for å kunne forstå langtidskonsekvensen av innkryssning av rømt laks.

I dette forsøket inngår 4320 avkom av laks fra Figgjo som er krysset med oppdrettslaks over tre generasjoner. Fisken røktes under standard oppdrettsforhold i kar på land fra egg til smoltstadiet. Før overføring til merd i sjø skal fisken PIT-merkes og fettfinneklippes for DNA foreldreanalyse (inngrepene medfører moderat belastningsgrad i en begrenset periode). Vekt og kjønnsmodningsdata vil bli samlet inn, i tillegg til at laksen, basert på deres genetiske bakgrunn, vil bli bruk som stamfisk for videre tilbakekrysninger (F4 generasjon). Deres avkom vil kunne inngå i forsøk med formål om å generere videre kunnskap for å forstå langtidskonsekvensene av innkryssning av rømt laks i ville populasjoner.

Totalt inngår laks fra 216 familier, 20 individ per familie i studien. Antall individ per familie er holdt på et minimum, basert på erfaring fra lignende forsøk tidligere gjennomført. Det er ikke mulig å gjennomføre forsøket uten bruk av levende fisk, men kunnskap fra dette og tilsvarende forsøk vil kunne brukes i utviklingen av statistiske modeller, som vil kunne redusere antall forsøksdyr på sikt.