Forsøksdyr: Predicting effects of climate change on svalbard reindeer population


Godkjenningsdato 09.02.2018

Godkjenningsperiode 15.04.2018-14.04.2020

Det søkes her om videreføring av feltforsøk (tidligere FOTS ID 6084; tillatelse gitt i vedtak av 10.3.2014, vedtak av 6.2.2015, vedtak av 18.2.16) med GPS-merking og merking av svalbardrein i Ny-Ålesundområdet. I førstnevnte vedtak ber FDU om at det søkes på nytt dersom forsøket skal vedvare utover 1.4.2018. Feltforsøket inngår som en del av langtidsovervåkingen av svalbardrein som Norsk Polarinstitutt foretar årlig. Klimaet i Arktis er i endring. Hensikten med prosjektet er å bedre forståelsen av hvordan endringer i klima påvirker bestandsdynamikken til Svalbardreinen, og hvilke konsekvenser dette kan ha for artens overlevelse under framtidige klimaendringer. En økning i sommertemperatur kan tenkes å øke plantevekst som igjen kan påvirke reinen positivt. På den andre siden kan mildere vintre kunne føre til hyppigere isingshendelser, noe som kan påvirke reinen negativt. I dette prosjektet vil vi måle årlig variasjon i plantevekst, ising, samt vekt, reproduksjon og overlevelse hos individuelt merkede Svalbardrein (fangst-gjenfangst data). Vi bruker også GPS-merking for å undersøke om reinen er stand til å bufre effekten av isingshendelser gjennom utvandring, beiting i strandsonen og i høyden og hvordan denne adferden kan modifiseres av redusert sjøis. Prosjektet skjer i samarbeid med tilsvarende prosjekt på Nordensköld Land (tidligere FOTS ID 4121/6047) gjennom NFR-prosjektet TRACT (paraply-prosjekt). Vi sender separate søknader til Mattilsynet da ulike institusjoner er ansvarlig for feltaktivitet i hvert område. Prosjektet i Ny Ålesund vil gi unike data fra en bestand som har vært i dramatisk nedgang de siste 20 år (sannsynligvis på grunn av klimaendringer), og som kan sammenlignes med tilsvarende data fra andre bestander som har vært i vekst.

Det søkes om tillatelse til å merke svalbardrein med følgende utvalgsstørrelse per år (2017 og 2018): Gjenfangst av 80 voksne simler (hvorav opptil 30 med GPS-sender) og fangst av inntil 60 kalver (20 individ fordelt over tre lokaliteter [Brøggerhalvøya, Sarsøyra, Kaffiøyra på Svalbard]; totalt 60 kalv per år). Samlet over disse to årene søkes det om fangst av 160 voksne simler og 120 kalver dvs. totalt inntil 280 dyr. Det forventes ingen skade på dyrene da feltforsøket har kort varighet og utføres uten medikamenter. Metodikken er velutprøvd (se Ormsjø et al. 2009) og kvalitetssikret gjennom mange års feltforsøk på Nordenskiöld Land.

Estimater for aldersspesifikk overlevelse og reproduksjon er helt sentralt for modellene som skal beregne klimaeffekter på bestandsdynamikk og gi framtidsscenarier. Disse estimatene vil vi få ved å gjenfange merkede dyr (med kjent alder) i april og bestemme graviditet ved hjelp av ultralyd. Dette er metodikk vi har brukt i 20 år og som fungerer meget godt. Vi vil også veie dyrene da vekt er en sentral parameter for både reproduksjon og overlevelse hos rein. Aldersspesifikke modeller er meget datakrevende og krever at man har data innen alle aldersgrupper. Derfor er det viktig å ha en tilstrekkelig utvalgsstørrelse somomsøkt for forsøket.