Forsøksdyr: Produksjon av lakselus/produkter fra lakselus, videreføring av ID 8229


Godkjenningsdato 10.01.2018

Godkjenningsperiode 16.01.2018-16.01.2022

ILAB ønsker å fortsette(ID 8229) å produsere lakselus/eggstrenger/copepoditter som kan benyttes i forsøk der lus er forsøksobjektet. Formålet med de fleste forsøk fra luseproduksjonen er å studere biologien til lakselus for å utvikle nye og kontrollere eksisterende metoder for å bekjempe luseproblematikken i lakseoppdrett og på villfisk. Lus/luseprodukter vil også bli benyttet til grunnforskning. Økt innsikt i lakselusens biologi skal bidra til å øke fiskevelferden for dagens oppdrettslaks og muligens redusere påslag av lus på villfisk.

Forsøk med lakselus gjøres betydelig enklere ved at lakselus ales opp på laks under kontrollerte forhold. En har da kontroll med lusens bakgrunn(resistens, stamme og andre egenskaper) og en har en bank der en kan hente materiale til forsøk.

Lakselus kan foreløpig kun dyrkes på levende laksefisk. Lav lusetetthet på en fisk forårsakkar ikke direkte alvorlige skader eller andre synlige problem for fisken. Fisken vil vokse normalt og ha god trivsel med lav lusetetthet. Retningslinjer fra Mattilsynet vil selvfølgelig bli fulgt. I produksjon av lus vil vi sørge for at fisken vi benytter har så lite lus at skader og atferdsendringer ikke oppstår. Ved synlige( >mindre) skader vil fisken bli rensket for lus eller avlivet.
Til dette ønsker ILAB å benytte 300 Atlantisk Laks i størrelsen 200-5000 gr. hvor en vil ha maks 20 bevegelige lus per fisk som er under 300gr og maks 30 på fisk >300 gr.