Forsøksdyr: Revealing nanoscale dyadic structure in the normal and failing heart


Godkjenningsdato 19.06.2018

Godkjenningsperiode 19.06.2018-18.06.2022

I. The purpose of the project: A: Å gi økt innsikt i organisering av og funksjonen til dyadene i kardiomyocytter i det friske og sviktende hjertet. B: Dokumentasjon og etablering av mest mulig optimal analgesi i kirurgiske modeller i rotte
II. The expected adverse effects on the animals: A+B: Betydelig belastende (se Begrunnelse)
III. The expected scientific benefits or benefits for society:
A: For å redusere pasienters lidelse og den sosioøkonomiske byrden som hjertesvikt medfører er det essensielt at ny terapi utvikles. Våre data indikerer at dysfunksjon i det sviktende hjertet kan spores tilbake til endret struktur og funksjon hos kardiomyocyttene, i sub-cellulære strukturer kalt dyader. Ved å forstå dyadenes struktur/funksjon samt prosessene som regulerer dem, kan nye terapeutiske mål identifiseres.
B: Analgesi av gnagere i forbindelse med eksperimentelle kirurgiske prosedyrer er av stor praktisk betydning for dyrevelferd og relevansen av den kunnskap som genereres gjennom bruk av forsøksdyr. Sattellittprosjekt B vil bidra ved å dokumentere analgesiprotokoller i kirurgiske modeller for induksjon av myokardielt infarkt i rotte. Hensikten med prosjektet er etablering av medikamentelle regimer som muliggjør lengst mulig doseringsfrekvens og minst mulig stress for dyrene.
IV. The number of animals and species: 732 Wistar rats (600 in A + 132 in B)
V. How will the requirements for 3R be accomplished by the project:
A: Når mulig vil celler, vev og data fra disse dyrene deles med andre forskere for å redusere bruken av dyr.
B: Prosjektet for evaluering av analgesiprotokoller integreres som et sattelittprosjekt i et eksisterende hovedprosjektl (FOTS ID 15889) hvor den aktuelle kirurgi utføres med henblikk på å studere utvikling av hjertesvikt etter påført myokardielt infarkt i rotte. Dersom teknisk mulig vil innsamling av data vha Accusampler etter operasjon 1 og 2 i sattellittprosjekt B kunne gjøres på en del av de 600 dyr som planlegges bruk i hovedprosjektet (A). Om dette er mulig benyttes dyrene til å skaffe kunnskap om forbedret analgesi i en realistisk kirurgisk modell, samtidig som dyrene etterfølgende bidrar med eksperimentelle data av betydning for forståelsen av subcellulære prosesser i forbindelse med hjertesvikt. Antallet dyr som benyttes i prosjekt A og B vil da være lavere, ned mott 600 totalt. Kirurgien utføres av forskere med stor erfaring innen de aktuelle kirurgiske inngrep. Automatisk uttak av prøver er en forutsetning for å oppnå relevante data, men utgjør også et bidrag i seg selv til mindre stress. Det benyttes ikke en egentlig negativ kontrollgruppe (som ikke får analgesi). Kontrollgruppen representeres av dyr som får Temgesic analgesiregime (sc injeksjoner under fysisk fengsling). Prosjektet vil øke den generelle kunnskapen om anestesi av forsøksdyr og vil bidra til å øke kvaliteten på forskning som benytter gnagere, og vil gjennom publisering utgjøre et verdifullt praktisk bidrag til utvikling av 3R innen bruk av forsøksdyr.