Forsøksdyr: Robusthet hos settefisk


Godkjenningsdato 08.07.2020

Godkjenningsperiode 17.08.2020-13.12.2021

Oppdrettet laks hadde i 2016 en førstehåndsverdi på 60 milliarder kroner og et volum på 1.2 mill tonn (SSB). Påvekst av oppdrettslaks skjer i merder i sjøvann. Svinnet i denne perioden er relativt høyt. Dette kan sees i sammenheng med kvaliteten på settefisken, dvs fisken som settes ut i merd. Normalt skjer produksjon av settefisk i kar på land. Settefisk kan være tradisjonell smolt som er mindre i størrelse enn mer utradisjonell settefisk, som storsmolt og postsmolt. De to sistnevnte variantene har oppstått etter ønske om å redusere perioden i merd pga problemer med lakselus og avlusning. Metodene for å produsere smolt, storsmolt og postsmolt settefisk er mange, mens kunnskapen om hvordan metodene påvirker fiskens overlevelse, yteevne, fysiologi og velferd er mangelfull. Forsøkene i denne søknaden, som vil inngå i en doktorgrad ved Universitetet i Bergen, og har som formål å generere kunnskap om hvordan ulike produksjonsmetoder og temperatur påvirker smoltifiseringsfysiologi, vekst og overlevelse, samt hvordan fisk fra ulike produksjonsmetoder og temperaturer håndterer lusesmitte og høy svømmehastighet. Vi kan ikke oppnå forsøkenes hensikt uten å bruke levende Atlantisk laks, og forsøkene vil bruke til sammen 5280 laks. Antall forsøksdyr er basert på tidligere kunnskap fra lignende forsøk gjennomført i de samme forsøksfasilitetene, og antall fisk som inngår i prøvetaking. Vi vil benytte oss av det laveste antall individer som gir valide resultater. Ettersom dette er tidkrevende forsøk med kostbare analyser er det viktig at vi oppnår høyt nok antall analyser per behandling til at vi kan gjennomføre robuste statistiske analyser, og ikke må gjenta forsøkene. Det er ikke forventet at forsøkene gir alvorlige skadevirkninger på forsøksdyrene. For å optimalisere fiskevelferden i forsøkene vil vi sikre gode miljøbetingelser, overvåke fiskens adferd daglig, og fjerne og avlive fisk som viser avvikende adferd. Resultatene fra forsøkene vil tilføre kunnskap som er spesielt relevant for forskere, oppdrettere og rådgivere som jobber med laks og problemstillinger knyttet til lakseoppdrett.