Forsøksdyr: Satellittmerking av fjellrev på Svalbard (copy)


Godkjenningsdato 05.03.2018

Godkjenningsperiode 01.08.2018-31.10.2020

Prosjektet er en videreføring av prosjekt med FOTS ID 4234, 6074 og 8547 og vi har siden 2012 montert satellittsendere på 54 fjellrev. Prosjektet har som mål å studere fjellrevens romlige økologi på Svalbard. Vi har kunnskap om størrelsen på territoriene som fjellreven bruker gjennom sommeren når de er knyttet til hiene og oppfostring av valper. Vi mangler fortsatt kunnskap om vinterøkologien (områdebruk og vintervandringer) til fjellrev på Svalbard. Som følge av et varmere klima er havisen inne i fjordene om vinteren snart borte og vi ønsker å studere i hvor stor grad fjellrev benytter brefronter til næringssøk. Hensikten med prosjektet er å fremskaffe kunnskap om fjellrevens områdebruk og spredning gjennom høsten, vinteren og våren ved bruk av satellitt telemetri. Måten de bruker områdene sine på skal ses i sammenheng med utbredelse av havis og tilstedeværelse av is inne i fjordene på Svalbard og gi informasjon om hvordan de bruker det marine økosystemet (selkadaver, selunger) i sitt næringssøk. Videre er det av betydning å innhente kunnskap om revenes romlige bruk av områder i forbindelse med at de er hovedbærer av rabies viruset i Arktis. Det er viktig å kunne forutsi spredningspotensialet for denne farlige zoonosen (dyreoverført sykdom til mennesker) ved å innhente kunnskap om bevegelsesmønsteret til fjellrev.
Foreløpige resultater fra prosjektet viser enormt stor variasjon i størrelse på territorier mellom individer, noe som gir usikkerhet i resultatene og gjør det vanskelig å finne klare mønster i fjellrevens områdebruk. I 2017 fikk vi påmontert sendere på tilsammen 29 fjellrev (rapportering kommer når vi får tilgang til å rapportere). Vi ønsker å videreføre prosjektet i 2 nye år og montere inntil 30 rev per år. Dette er nødvendig for å sikre robuste data for statistiske analyser.