Forsøksdyr: SEATRACK 2018-2019


Godkjenningsdato 14.05.2018

Godkjenningsperiode 20.05.2018-19.05.2020

SEATRACK er et prosjekt finansiert av Miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Norsk Olje og Gass og skal kartlegge sjøfuglers stor-skala utbredelse utenfor hekkesesongen ved bruk av lysloggere som festes på en ring på fuglefoten. Samtidig taes en blodprøve for kjønnsbestemming og fjærprøve for isotopanalyse. Fuglen gjenfanges på hekkeplassen etter ett år eller senere, og dataene lastes ned fra lysloggeren.
SEATRACK studerer 11 arter fra Norge (inkludert Svalbard og Jan Mayen) og utlandet (Russland, Island, Færøyene, Storbritannia) som har tilknytning til de norske havområdene, Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen/Skagerak. Vi har mye erfaring med denne metodikken og denne type studier, og erfaringer viser at forvaltningsrelevansen er størst når man sporer sjøfugler fra flere kolonier samtidig, dekker store deler av artens hekkeutbredelse og gjentar instrumentering over flere år. Vi har valgt minimumsantall fra hver koloni for å svare på spørsmålene (totalt 300 lomvi, 360 lunde, 270 polarlomvi, 120 alkekonge, 530 krykkje, 40 sildemåker, 180 havhest, 60 gråmåker, 100 polarmåker, 160 toppskarv, 200 ærfugl) og for å etterleve kravet om reduksjon. Vi benytter lysloggere som kun veier 1-3 gram og godt kjente fangst/håndteringsmetoder (forbedring), og anser belastningsgraden som liten til moderat. Studien har vitenskapelig og samfunnsmessig verdi fordi den i) identifiserer viktige havområder og potensielle trusler fra menneskelig aktivitet, ii) avdekker graden av forutsigbarhet i sjøfuglers i utbredelse, iii) bestemmer bestandstilhørighet til vinterbestandene i norske havområder iv) undersøker hvordan miljøforhold og klima styrer sjøfuglenes stor-skala utbredelse, og hvordan utbredelsen påvirker bestandsutvikling. Resultatene tilrettelegges for og anvendes av norsk industri og miljøforvaltning.