Forsøksdyr: Skrantesjuke (Chronic wasting disease, CWD) hos hjortevilt


Godkjenningsdato 22.12.2020

Godkjenningsperiode 01.01.2021-31.12.2023

Hovedmål: Generere ny kunnskap om arealbruk til hjortedyr som grunnlag for en kunnskapsbasert forvaltning av skrantesjuke (CWD).

Hovedmålet vil nås gjennom innsamling av GPS-data på villrein, hjort og elg som en basis for:

Delmål 1: Å redusere risiko for geografisk spredning av klassisk CWD
Delmål 2: Å gi sikrere overvåking av villreinbestanden på Hardangervidda
Delmål 3: Å redusere risiko for smitte (spillover) av klassisk CWD til elg og hjort
Delmål 4: Å bidra med kunnskap til bruk ved sonering og andre forvaltningstiltak
Delmål 5: Å dokumentere bieffekter av forvaltningstiltak
Delmål 6: Å gi merverdi i andre prosjekter knyttet til CWD og andre tema, herunder studier av demografi (rekruttering og dødelighet) og helsetilstand hos hjortevilt.

Vi forventer ingen vesentlige skadevirkninger på forsøksdyrene utover lette til moderate belastninger
under selve merkingen, og det faktum at de siden vil bære et GPS-/radiohalsbånd.

GPS-merkingen av villrein, elg og hjort er et forskningsprosjekt som gjennomføres på oppdrag fra Miljødirektoratet. Det skal fremskaffe forvaltningsrelevant kunnskap i forbindelse med myndighetenes (herunder Mattilsynet og Miljødirektoratet) håndtering og sykdomsbekjempelse av CWD.

På Hardangervidda og nærliggende områder planlegges det å merke inntil 70 villrein, 50 elger og 40 hjorter. I Trøndelag planlegges det å merke inntil 40 elg.

I forhold til prosjektets målsetninger finnes det ikke andre metoder som kan benyttes som erstatning for bruk av GPS/radiomerking av villrein, elg og hjort. Vi bruker et antatt minimum av nødvendig antall forsøksdyr. Forbedring av merkemetodikk og halsbånd er noe vi i samarbeid med utstyrsleverandørene arbeider med kontinuerlig, og for villreinhalsbånd er det planlagt å teste ut en nyutviklet isalarm. Denne alarmen har leverandøren utviklet som respons på observasjoner av ising i enkelte tilfeller ved merking av villrein i Nordfjella villreinområde. Av samme årsak benyttes det også dobbel drop-off på villreinhalsbånd som gjør at halsbåndene kan fjernes fra dyret selv om den ene drop-offen er nediset. Forøvrig vil også GPS-halsbånd for elg og hjort være utstyrt med drop-off, med unntak for et utvalg elger vi ønsker å følge over lang tid (helst til de dør). For disse benytter vi halsbånd uten drop-off som tar langt færre posisjoner, men som har lang levetid (6-10 år) som gjør at vi reduserer behovet for remerking.