Forsøksdyr: Smitteforsøk med laksepox virus på yngel


Godkjenningsdato 10.02.2020

Godkjenningsperiode 10.02.2020-31.12.2021

1 Formål
Karakterisere viruskinetikk av salmon gill poxvirus (SGPV). Undersøke virustropisme ved bruk av in situ hybridisering på hel fisk og undersøke i hvilken grad fiskene som blir smittet, kvitter seg med SGPV.

2 Skadevirkninger:
Poxvirus skader gjelleepitel og gir respirasjonsbesvær. Vi har selv sett, og det rapporteres fra felt om, redusert appetitt, nedsatt aktivitet og tydelige respirasjonsbevegelser som vanlige symptomer i tidlig sykdomsfase. Vi mener at belastningen kan begrenses til lett ved å avslutte forsøket hvis noen eller flere av disse blir observert.

3 Forventet nytteverdi:
Sykdom pga SGPV er en emerging disease i oppdrett av Atlantisk laks og en alvorlig trussel mot dyrevelferd og bærekraften til næringen. Inntil nylig har vi manglet diagnostiske verktøy, men nå har vi muligheten for å påvise virus vha PCR og in situ metoder. Kunnskapen forsøket genererer vil på lang sikt gjøre at vi kan sørge for bedre dyrevelferd og redusere tapene næringen har pga denne alvorlige sykdommen.


4 Antall dyr og art
Atlantisk laks, yngel 1780

5 Hvordan etterleve 3R
Med den kunnskapen vi har hittil, kan vi ikke se at det er mulig å raffinere forsøksoppsettet ytterligere enn det som er beskrevet her. De som er ansvarlige for forsøket har erfaring fra lignede forsøk tidligere

Ønsker å utsette dato for forsøkene til 1.desember 2022