Forsøksdyr: Smitteforsøk med laksevirus


Godkjenningsdato 28.05.2020

Godkjenningsperiode 28.05.2020-28.06.2022

Det er utviklet levende virus-vektorer basert på fiskevirus (se vedlegg A for identifikasjon). Disse vektorene er attenuerte og i stand til å levere antigen fra ubeslektede virus i fisk. De er derfor lovende kandidater for vaksineutvikling til en rekke fiskevirus. Foreløpig er disse vektorene testet i regnbueørret. Det største behovet er imidlertid i laks. Dette forsøket har som mål å undersøke om vektorene er i stand til å smitte laks, og om de er tilstrekkelig attenuerte i forhold til villtype-virus.

Forsøket er kategorisert som betydelig belastende i.h.t. forsøksdyrforskriften Vedlegg B Del III punkt 3c, ettersom sikkerheten av vaksinene måles ved å sammenligne vevsskader og dødelighet med det som forårsaket av naturlige stammer av disse virusene. Fisken smittes med både villtype og attenuerte stammer av virus (Vedlegg A), med påfølgende utvikling av sykdom og død for en andel av fisken.

Det er i dag flere virussykdommer i lakseoppdrett som det ikke finnes gode vaksiner mot, blant annet fordi agens ikke lar seg dyrke i cellekultur. Bruk av attenuerte virus-vektorer er en velkjent metode for vaksinering mot denne type agens. For fisk er det gjort sparsomt med arbeid for å utvikle levende virus-vektorer, og det meste er gjort i regnbueørret. Her er det blant annet utviklet vektorer basert på virusene beskrevet i Vedlegg A som er trygge for fisken. Dette forsøket vil undersøke om de samme vektorene også lar seg bruke på laks for vaksineutvikling.Det vil i såfall åpne nye muligheter for utvikling av vaksiner mot sykdommer som CMS og HSMI som forårsaker store dyrevelfersmessige konsekvenser for oppdrettsfisk, og stor samfunnsøkonomisk påvirkning ved økonomiske tap.

Dette vil ha stor betydning både dyrevelferdsmessig og samfunnsøkonomisk.

Det vil bli benyttet totalt 1500 Atlantiske laks.

3R vil bli etterlevd så langt det lar seg gjøre. Usikkerheten som skal avklares er virus-vektorenes egenskaper i målarten Atlantisk laks, Regulatorisk krav for doumentasjon av legemidler gjør også at man må dokumentere sikkerhet og effekt av vaksine i den arten som skal beskyttes.

Antall dyr som brukes i hvert enkelt forsøk bestemmes ut i fra grundig vurdering av forsøksdesign. Power-analyse benyttes for å bestemme antall fisk per forsøksgruppe, og antall grupper bestemmes ut i fra grundig vurdering av forsøksdesign.

Fisken bedøves i.f.m. merking og smitte. Det fokuseres på skånsom håndtering. Bruk av humane endepunkter (avlivning av terminal fisk) reduserer lidelsen for det enkelte individ i.f.m. smitte og evnetuell annen uforutsett skade eller sykdom.