Forsøksdyr: Søknad om merking av ørret med PIT-merker


Godkjenningsdato 15.06.2020

Godkjenningsperiode 20.06.2021-20.06.2023

1 Formål: Formålet med forsøket er å undersøke områdebruk, vandringer og vekst hos ørret i en liten bekk. Det er planlagt utbygging av hytter i området. Bygging av veier i forbindelse med hyttefeltet kan føre til fragmentering av elvemiljøet, som kan hindre vandringer og sesongmessige forflytninger hos ørret. Slike undersøkelser gjøres imidlertid svært sjelden, noe som medfører svært manglende kunnskap om konsekvensene av nedbyggingen av norsk utmark.

2 Skadevirkninger: Undersøkelsene skal gjennomføres som feltforsøk, der det er nødvendig med individuell gjenkjenning. Til dette vil vi bruke PIT-merker (Passive Integrated Transponder), som er passive merker med en unik kode. Merkene injiseres inn i fiskens bukhule med en kanyle og krever ingen vedlikehold. PIT-merking anses som moderat belastende for fisken. Implanteringen går svært raskt (håndteringstid på ca 20 sekunder, hvorav injeksjonen tar 5 sek), men er å betrakte som et lite kirurgisk inngrep. Dette er den mest brukte metoden for individuell gjenkjenning av fisk, og merket har en minimal effekt på fiskens vekst og overlevelse.

3 Forventet nytteverdi: Ved å gjøre en grundig undersøkelse av Skurva vil vi bedre forstå vandringsmønster, områdebruk og individuell vekst i ørretbestanden før fragmentering som følge av utbygging skjer. Dette er en problemstilling som er relevant for store deler av Norges areal, men som sjelden undersøkes grundig. Kunnskapen som innhentes her vil derfor ha stor nytteverdi for å vurdere inngrep i tilsvarende situasjoner, samt vitenskapelig verdi da vi kommer til å publisere resultatene i internasjonale tidskrift.

4 Antall dyr og art: Vi vil merke totalt 210 ørret (Salmo trutta) med PIT-merker. Dette er den vanligste merkemetoden for individuell gjenkjenning av fisk, og er godt etablert for laksefisk.

5 Hvordan etterleve 3R: Da dette prosjektet søker svar på områdebruk og individuell vekst i den aktuelle bekken må undersøkelsene gjøres som feltforsøk. Vi har valgt den mest skånsomme merkemetoden, og vi har ekspertise på både innsamling av fisk og PIT-merking. Vi har gjennomført en power-analyse for å undersøke hvor mange individer vi trenger å merke for å få valide resultater, og dermed reduserer vi unødig bruk av forsøksdyr. Dyrevelferd blir ivaretatt i alle ledd, fra innsamling til restitusjon. Innsamling av fisk fra elva blir foretatt med elektrisk fiskeapparat og følger nasjonale retningslinjer. Vi stiller inn strømstyrke i forhold til vannets ledningsevne, som måles i felt i forkant av fisket. Vi fisker små områder slik at fiskens opphold i bøtter blir så kortvarig som mulig. Alt utstyr for bedøving, måling, veiing og merking klargjøres i forkant for å minimere tidsbruken når fisken er i bøttene. Fisken blir bedøvet før implantering av PIT-merke. Selve håndteringen av fisken ved merkingen er kortvarig, ca 20 sekunder. Fisken blir satt til oppvåkning i friskt vann, og blir flyttet til et restitusjonskammer i elva før den slippes fri. Dette kammeret vil ha stein og vegetasjon som etterligner miljøet i elva. Alt vann vil ha samme temperatur som elvevannet.