Forsøksdyr: Stamfisk ernæring laks


Godkjenningsdato 06.01.2020

Godkjenningsperiode 14.01.2020-01.02.2022

Oppdrettet laks hadde i 2016 en førstehåndsverdi på 60 milliarder kroner og et volum på 1.2 mill tonn (SSB). Denne produksjonen avhenger av kvaliteten på stamfisken fordi den er grunnlag for produksjonen av settefisk og matfisk, og kan påvirke fisken i senere generasjoner. Det er derfor lite tilfredsstillende at man har så lite kunnskap om ernæringsbehovene hos stamfisk av laks og hvordan dette påvirker kvalitet på kjønnsprodukter (gonader). Dette prosjektet er designet for å estimere behovene for alle næringsstoffene og ut fra resultatene kunne gi anbefalinger både til oppdrettere av stamfisk og produsenter av stamfiskfôr. I tillegg vil rammeverk som utarbeides danne grunnlag som senere studier av stamfiskernæring kan bygge på.
I dette forsøket vil laks få enten kort (september 2020-mai 2021) eller lang (januar 2020-mai 2021) fôringsperiode med stamfiskfôr og deretter gitt produksjonsregimer som gir tidlig, normalt eller sent gytetidspunkt. Kort fôringsperiode vil vare hele vitellogenesen. Under pre-vitellogenese, i september/oktober, skjer det også mye med eggene, bl.a. blir det overført maternalt RNA og hormoner fra morfisken. Dette er grunnen til at vi gir stamfiskfôr fra januar til den andre gruppen av stamfisk. Hver av gruppene deles opp i mai 2021 for fremskutt (september 2021) normal (november 2021) og utsatt gyting (februar 2022). Det vil bli strøket egg fra 10 hunner i hver av de 6 gruppene, som vil bli befruktet og holdt frem til 4 uker etter startfôring, dette for å få et mål på gytesuksess og egg og yngelkvalitet i de ulike gruppene.