Forsøksdyr: Sykdomsresistens mot PD og IPN i lakseyngel


Godkjenningsdato 30.11.2020

Godkjenningsperiode 01.12.2020-15.04.2021

Forsøkssammendrag:
Forsøkets formål er å kartlegge genetisk mottagelighet mot Pankreas disease i 200 laksefamilier og genetisk mottagelighet for to IPNV-isolater i 200 laksefamilier. Resultatene skal brukes i avlssammenheng for å kunne velge ut individer med høy motstandskraft mot sykdom. Et nytt feltisolat av IPNV som har skapt høy dødelighet i felt ønskes testet.
Forsøksdyra vil utsettes for eksperimentell smitte og en andel av yngel vil bli syke og dø. Ved observasjon 2 ganger daglig vil yngel som har symptomer på sykdom tas ut av testen, avlives og registreres som dø. Antatt skadevirkning er moderat til sterk.
Resultatene har både vitenskapelig og samfunnsmessig nytteverdi. Man vil lete etter genetiske markører i vevsprøvene. En fisk som er mer robust mot sykdommen vil være samfunnsmessig nyttig.
6000 lakseyngel og 150 lakseparr vil inngå i forsøket.
Antall dyr i testen er basert på statistiske beregninger og erfaringer basert på vevsprøver tatt i tidligere forsøk. Observasjon av fisk to ganger per dag vil føre til at syke individer blir tatt ut på et tidlig stadium. Andre miljøforhold er tilpasset arten.

 

Begrunnelse for etterevalueringen

Betydelig belastende.

Etterevaluering

Forsøkets formål har vært å kartlegge genetisk mottagelighet mot Pankreassykdom (Pancreas Disease, PD) i 200 laksefamilier, samt genetisk mottagelighet for to IPNV-isolater (Infeksiøs pankreasnekrosevirus) i 200 laksefamilier.
Resultatene skal brukes i avlssammenheng for å kunne velge ut individer med høy motstandskraft mot sykdom. Et nytt feltisolat av IPNV som har skapt høy dødelighet i felt er også testet.

Forsøket ble gjennomført i henhold til protokollen, men det ble brukt et litt lavere antall enn det var gitt tillatelse til,
5135 lakseyngel og 150 lakseparr.
De som ble syke og døde har blitt betydelig belastet, dette gjelder 7 sheddere og 2756 yngel.

Forsøksansvarlig angir at resultatene av forsøket ikke har gitt grunnlag for forbedringer når det gjelder overvåking av fisken, humane endepunkter eller avlivingsmetode.