Forsøksdyr: Sykdomsresistens mot PD og IPN i lakseyngel mhp genetisk sykdomsresistens


Godkjenningsdato 29.06.2018

Godkjenningsperiode 01.07.2018-31.12.2018

Forsøkssammendrag:
Forsøkets formål er å kartlegge genetisk mottagelighet mot Pankreas disease i 200 laksefamilier og genetisk mottagelighet for IPN i 200 laksefamilier. 20 lakseyngel fra hver familie inngår i hver smittetest. Resultatene skal brukes i avlssammenheng for å kunne velge ut individer med høy motstandskraft mot sykdom.
Forsøksdyra vil utsettes for eksperimentell smitte og en andel av yngel vil bli syke og dø. Ved observasjon 2 ganger daglig vil yngel som har symptomer på sykdom tas ut av testen, avlives og registreres som dø. Antatt skadevirkning er moderat til sterk.
Resultatene har både vitenskapelig og samfunnsmessig nytteverdi. Man vil lete etter genetiske markører i vevsprøvene. En fisk som er mer robust mot sykdommen vil være samfunnsmessig nyttig.
8000 lakseyngel og 100 lakseparr vil inngå i forsøket.
Antall dyr i testen er basert på statistiske beregninger. Observasjon av fisk to ganger per dag vil føre til at syke individer blir tatt ut på et tidlig stadium. Andre miljøforhold er tilpasset arten.