Forsøksdyr: Temperatur effekter på gonade modning hos torsk Gadus morhua


Godkjenningsdato 11.05.2018

Godkjenningsperiode 11.05.2018-30.06.2019

Torsk er en svært viktig art både kommersielt og kulturelt. Ansvarlig forvaltning av torsk krever detaljert kunnskap om prosesser som påvirker overlevelse til tidlige livsstadier og dermed rekrutteringssuksess. Vi ønsker derfor å studere noen biologiske mekanismer av fundamental betydning for rekrutteringssuksess hos torsk, primært eggutvikling hos kjønnsmoden torsk ved forskjellige temperaturer for å se på hvordan ulik temperatur, 4, 6, 9 og 12 grader, påvirker eggmodningsrater som funksjon av maternal lengde. Dette er særs viktig informasjon for å forstå produksjon av egg og torskelarver under klimascenarioer og gir muligheten til å evaluere mattilgangen til torskelarver og dermed overlevelsen til larvene. Ca 250 kjønnsmodne kysttorsk av begge kjønn > 45 cm vil bli samlet inn ved rusefiske av lokale fiskere i områdene rundt Austevoll og Bømlo fra starten av April 2018. Når det ønskede antallet er innfanget vil torsken deretter fraktes til Matre Havbruksstasjon i medio – slutten av april. Fisken vil der bli bedøvet og merket subcutant med pit-tags, som gir muligheten til å følge individer over tid og minsker det nødvendige antall forsøksfisk. En ovariebiopsi vil også bli tatt fra samtlige fisk. Deretter vil fisken bli fordelt i 2 store 5 m diameter oppbevaringskar og holdt der frem til forsøksstart. Fisken vil få daglig tilsyn og vil bli foret med pellets i denne tilvenningsfasen. I medio august 2018 vil fisken bli fordelt i 12 eksperimentelle 3 m diameter forsøkskar. Disse karene vil ha en temperatur på 4, 6, 9 eller 12° C med 3 kar i hvert temperaturregime. Månedlig prøvetaking vil bli foretatt på bedøvet fisk. Prøvene som vil taes er lengde og vekt, blodprøver fra halevenen og ovariebiopsier fra alle hunner. Fisken vil under den eksperimentelle fasen også få daglig tilsyn og bli foret med pellets. Under gytesesongen (~våren 2019) vil egg bli samlet opp for i) bestemmelse av befruktningsprosent, ii) måling av størrelsessparametre, iii) klekking til larver og iv) DNA fingerprinting. Etter endt gyting, ~april 2019, vil forsøket termineres og all fisk vil bli avlivet ved en overdose bedøvelsesmiddel. Ettersom fisken er bedøvet forventes ingen skadevirkninger på dyrene ved prøvetaking. Temperaturregimene tar utgangspunkt i dagens miljøforhold pluss moderate klimaprediksjoner. Torsk er vant til store temperatursvingninger, og således tolerant for dette, men prosjektet fokuserer spesielt på gytetemperatur hvor torsken virker å være mer selektiv. Vi antar at torsk vil blokkere gytingen hvis temperaturen under gytingen stiger over 10 grader C; det er kjent at torsk unngår slike temperaturer under gytesesongen. Informasjonen som blir tilgengelig via dette eksperimentet finnes ikke i litteraturen, og det er nødvendig å bruke villtorsk da det er kjent at disse har andre allokeringsmønstre enn oppdrettstorsk. Antallet fisk er nødvendig for å få tilstrekkelig med data og selv om hunnene er hovedfokus for eksperimentet er det nødvendig med hanner for å kunne studere gyteprodukter etter forsøksslutt samt at tidligere studier indikerer at tilstedeværelse av hanner er viktig for en normal modningsprosess for hunnene. Data samlet inn for hanner vil også bli analysert for å se hvordan økt temperatur påvirker deres årlige modningssyklus.