Forsøksdyr: Test av tre vaksiner mot patogen A


Godkjenningsdato 07.11.2018

Godkjenningsperiode 07.11.2018-07.11.2021

Bruk av vaksiner på fisk er et betydelig samfunnsmessig bidrag til å øke fiskevelferden hos fisk i oppdrettt.

Formålet med forsøkene er å undersøke effekt og potens for tre nye vaksiner mot alvorlig sykdom hos laks, samt undersøke vaksinenes stabilitet og dose-respons. I henhold til regleverk må det vises at vaksinen har en stabil beskyttende effekt hos den arten den er tiltenkt brukt for, og testene som skal utføres er standardiserte i forhold til myndighetspålagte krav. Laks vil bli vaksinert og etter immuniseringsperioden vil den bli smittet med det aktuelle patogenet.

Søknaden omhandler bruk av totalt 8136 laks. Belastningsgraden for individene er varierende i de forskjellige delene av forsøket. Vi har generelt gode beskrevne rutiner for bedømmelse av humane endepunkter i alle de forskjellige fasene av våre forsøk. For et fåtall av de omsøkte fiskene (maksimalt 660 fisk) vil belastningsgraden være betydelig, og i denne delen av forsøkene vil vi ha meget høyt fokus på oppfølging av humant endepunkt. For de fleste individene vil forsøkene bli avsluttet før sykdomstegn utvikles.

Vi har til enhver tid fokus på å etterleve krav om de tre R-ene.Myndighetspålagte krav gjør at effekt av vaksiner må bevises på den arten de er utviklet for, og dette gjør at dyreforsøk som det som her er omsøkt ikke er mulig å erstatte fullstendig (replacement). For å minimalisere bruken av fisk (reduction) så benyttes det antall fisk i forhold krav for dokumentasjon, med et minimalt tillegg for å forsikre om at forsøkene ikke trenger å gjenntas om noe uforutsett skulle skje med enkelte av fiskene. Når bruk av fisk ikke kan unngås, gjør vi også tiltak for å raffinere forsøkene. Dette innbefatter krav til dokumentasjon om godt trent personell, og beskrevne prosedyrer for alle steg i prosessen. Anestesi brukes ved alle hånderinger og inngrep. All fisk røktes daglig for å sikre og dokumentere god fiskevelferd.