Forsøksdyr: Toksiditetstest for rotenonløsning CFT-Legumin på gjedde (Esox lucius)


Godkjenningsdato 08.07.2020

Godkjenningsperiode 01.10.2020-30.10.2020

1 Formål
Formål med forsøket er å finne optimale konsentrasjoner ved bruk av fiskegiften CFT-Legumin ved bruk i bekjemping av uønskede introduserte gjeddebestander. Dette vil si å finne de rotenonkonsentrasjoner som med sikkerhet dreper alle individer av målarten (gjedde) med minst mulig negative økologiske effekter i bekjempingslokaliteten og i nedstrøms vannlokaliteter.
CFT- Legumin brukes under streng kontroll av Miljømyndighetene i begrenset omfang til utryddelse av introduserte fiskebestander. Gjedde er en av de regionalt fremmede fiskearter i Norge med størst negativ økologisk effekt på naturlige fiske-samfunn, og har de senere år hatt en betydelig spredning ved ulovlige utsettinger. Bekjempelse av slike ulovlige introduserte bestander er derfor høyt prioritert innenfor artsforvaltningen. Veterinærinstituttet, seksjon for Miljø og Smittetiltak er av Miljødirektoratet definert som nasjonalt kompetansesenter for bekjemping av introduserte fiskearter.

2 Skadevirkninger
I forbindelse med forsøket vil villfanget ungfisk av gjedde avlives, enten gjennom dødelighet i selve forsøket eller avliving etter forsøkets slutt ved slag mot hodet.

3 Forventet nytteverdi
Forbedret kunnskap om optimale doseringskonsentrasjoner vil gi mulighet en effektiv og sikker bruk av rotenonløsningen CFT-legumin i bekjempingsprosjekter mot introduserte gjeddebestander. Beregning av doseringskonsentrasjon for rotenon ved utryddingsaksjoner mot introduserte fiskearter tar utgangspunkt i kjent LC50 verdi for relevant tidsintervall. Kunnskap om vil gi mulighet til å dosere på en måte som sikrer full dødelighet innenfor ønsket tidsperspektiv, reduserer uønskede økologiske effekter, reduserer båndleggingstid i de behandlede lokalitetene. og potensielt reduserer kjemikaliekostnadene.

4 Antall dyr og arter
Det søkes om å bruke inntil 48 individer av gjedde (Esox Lucius) i størrelse 7 - 15 cm (ungfisk)

5 Hvordan etterleve 3R
Forsøket gjennomføres så langt praktisk mulig etter retningslinjer i OECD`s Test Guideline No. 203 (Fish, Acute Toxicity Testing). Dette fordi disse retningslinjene gir god veiledning til hvordan et slikt forsøk kan gjennomføres. Toxiditet for ulike fiskearter angitt som LC50 ved ulike tidsintervall er det beste utgangspunktet vi har for å sammenligne relevant rotenonløsnings (CFT.Legumin) toxiditet på ulike forhold. OECD`s veileder gir også klare veiledninger på hvordan statistisk signifikante resultater kan dokumenteres med et minimum antall forsøksdyr. Det vil benyttes minste antall testede konsentrasjoner (5 ulike konsentrasjoner) pluss kontrollgruppe for å oppfylle de statistiske kravene i OECD`s veileder. Antallet forsøksfisk i hver gruppe økes med et individ utover absolutt minste anbefalte antall.