Forsøksdyr: Toleranse for brå miljøoverganger hos berggylt


Godkjenningsdato 11.07.2018

Godkjenningsperiode 06.08.2018-17.08.2018

Behandlingen forventes å være lett belastende og vil være i form av endringer i temperatur fra 12 til 9 grader, endring I salinitet fra 33 til 15 ppt og endring I lys fra 100 til 1000 lux. Dette er innenfor intervaller fisken vil kunne oppleve i nature og som en forventer fisken vil kunne tilpasse seg i forsøket.

Vi er spesielt interessert i å måle hvor raskt fisken aklimatiseres til de endrete miljøforholdene for å kunne ta hensyn til dette før en utsetter fisken for en ny belastning f.eks. ifm transport.

Det vil bli benyttet 246 forsøksdyr og 240 selskapsdyr i forsøket. Antall forsøksdyr er basert på uttak av 6 blodprøver per replikat (2) og prøvetidspunkt (5 tidspunkt) for de 4 forsøksgruppene. 5 prøver anses som et minimum for at statistiske analyser skal ha høy nok styrke med den forventede variasjonen i de målte blodparameterne, men en ønsker en tilleggsanalyse fordi en ser en potensiell risiko for feil i prøvetakingen og analyseringen.

Grunnen til at man kan redusere antall dyr så mye er dels pga styrken i nøstet ANOVA samt at en forventer at variasjonen i responsen på testparameterne er lavere innenfor hver enkel gruppe
(individuell variasjon) enn mellom grupper med forskjellig behandling. Selskapsdyr er valgt for å redusere variasjon i fisketetthet som artefakt samt bedriong av fiskevelferd (reduksjon av aggresjon mellom fisk).