Forsøksdyr: Toleranse for brå temperaturoverganger hos rognkjeks


Godkjenningsdato 01.08.2018

Godkjenningsperiode 20.08.2018-23.08.2018

Behandlingen forventes å være lett belastende og vil være i form av brå temperaturendringer, fra hhv. 8 til 14 grader og fra 8 til 4 grader. Temperaturområdet er innenfor et temperaturintervall som fisken opplever i naturen og som en forventer fisken vil kunne tilpasse seg i forsøket. Det er tidligere gjort forsøk som viser at brå temperaturendring fra 8 til 12 gader ikke ga økt stress. Vi forventer alkimatisering til endret temperature i løpet av 8 til 24 timer. Vi er spesielt interessert i å måle hvor raskt fisken aklimatiserer til endret temperature for å kunne ta hensyn til dette før en utsetter fisken for en ny belastning f.eks. ifm transport.

Det vil bli benyttet 186 forsøksdyr og 180 selskapsdyr i forsøket. Antall forsøksdyr er basert på uttak av 6 blodprøver per replikat (2) og prøvetidspunkt (5 tidspunkt) for de tre forsøksgruppene. 5 prøver anses som et minimum for at statistiske analyser skal ha høy nok styrke med den forventede variasjonen i de målte blodparameterne, men en ønsker en tilleggsanalyse fordi en ser en potensiell risiko for feil i prøvetakingen og analyseringen. Grunnen til at man kan redusere antall dyr så mye er dels pga styrken i nøstet ANOVA samt at en forventer at variasjonen i responsen på testparameterne er lavere innenfor hver enkel gruppe (individuell variasjon) enn mellom grupper med forskjellig behandling. Selskapsdyr er valg for å redusere variasjon i fisketetthet som artefakt samt bedriong av fiskevelferd (reduksjon av aggresjon mellom fisk).