Forsøksdyr: Undersøkelser av vandringsatferd til laks og sjøørret etter gjenåpning av ett nytt bekkesystem


Godkjenningsdato 27.09.2018

Godkjenningsperiode 27.09.2018-27.09.2020

Demninger fungerer som vandringshindre for migrerende fisk i elver og bekker. Rundt omkring i verden gjennomføre det restaureringsprosjekter der gamle demninger rives og opprinnelig vannføringsregimer tilbakeføres. Fjerning av slike hindre forventes å påvirke populasjoner av fisk som midlertidig har vært isolert fra hverandre. I Lilleelv, en sideelv til Nidelva i Arendal skal en snart 100 år gammel demning modifiseres slik at sjøørret og laks igjen kan vandre opp i elva. I dette forsøket ønsker vi å undersøke effekten av et slikt tiltak på populasjonen av sjøørret og populasjonen av stasjonær ørret oppstrøms i systemet. Vi ønsker i tillegg å følge sjøørretens og laksens vandring oppover elva ved bruk av telemetri. Vi vil se hvor langt opp i elvesystemet individene kan og vil gå når dette menneskeskapte vandringshinderet er fjernet, hvordan de bruker de ulike strekken i denne sideelva og hvordan de senere beveger seg i hele Nidelvsystemet på vei ut i havet igjen. Vi ønsker derfor å merke fisk med pit- og akustiske merker. Erfaringer fra dette prosjektet er forventet å være overførbare til lignende bekker og elver med anadrom fisk i Europa og Nord-Amerika.

Vi søker om å merke 200 sjøørret og 50 laks med 23mm PIT-merker samt 50 sjøørrret med akustiske merker. Merking av fisken vil fordele seg over to oppvandringssesonger (2018 og 2019). De to sesongene er viktig for å kunne ta høyde for forskjeller i vannføring mellom år, da vi må anta at vannføring vil styre fiskens mulighet til å forsere naturlige vandringshindere i elvesystemet. For å kunne ta høyde for individuell variasjon i vandringsadferd ser vi det som nødvendig å merke opp til 25 fisk per sesong med akustiske merker. Implantering av akustiske merker i bukhulen på fisken vil være en større belastning for fisken sammenliknet med implantering av et mindre PIT-merke (23mm). Vi ønsker derfor å kombinere disse to metodene for å kunne få informasjon om overlevelse fra oppvandring til nedvandring (PIT) samtidig som vi ønsker detaljert infomasjon om atferd for noen utvalgte individer (akustiske merker). Vi vil benytte akustiske merker fra Thelma Biotel AS av typen ID-LP13 som er 13 x 28 mm. Merkene veier 9.2 g i luft og vil derfor være godt under 2% fiskens kroppsvekt, noe som er ansett som et konservativt mål. Merkingen (både med PIT og akustiske merker) gjennomføres under anestesi av personell med betydelig erfaring i fiskehåndtering og fiskemerking spesielt. Forsøkets belastningsgrad er angitt til lett belastende.

Vi vurderer det dithen at det ikke finns noen god erstatning til merking av fisk i dette prosjektet da det nettopp er atferden til individene i de naturlige miljøet som vi ønsker å kartlegge. Vi anser at antall merket fisk er et godt kompromiss mellom å redusere antallet fisk som blir berørt og å skaffe til veie data med tilstrekkelig god kvalitet. Akustisk telemetri medfører at vi får data av meget høy kvalitet (presis informasjon om posisjon) noe som medfører at vi får mye data per individ.