Forsøksdyr: Uttak og implantering av normale og genmodifiserte museembryo for å lage, preservere og gjenopplive transgene mus - Produksjonssøknad fra Norsk transgensenter


Godkjenningsdato 07.10.2020

Godkjenningsperiode 01.01.2021-31.12.2024

I. Forsøkets formål:
For å fremstille nye transgene dyr på en brukernær måte og kunne hente inn patogenfrie transgene mus til Norske dyreavdelinger har Norsk Transgen Senter (NTS) siden 2006 levert en rekke tjenester til forskere i Norge (og Norden). Denne arbeidsfordelingen er den mest hensiktsmessige og arbeidsbesparende for alle parter. NTS anvender svært spesialiserte teknikker som en enkelt forskergruppe ikke kan forventes å ha tilstrekkelig med ressurser til å tilegne seg eller vedlikeholde.

II. Forventede skadevirkninger på dyrene:
Forskriften $7, vedlegg B, 3.ledd klassifiserer etablering av genetisk modifiserte dyr gjennom kirurgiske inngrep som moderat belastende forsøk. Hovedformålet til tjenestene NTS tilbyr faller inn under denne kategorien. Imidlertid vil dyrene gjennomgå prosedyrer som for det enkelte individ i de fleste tilfeller vil klassifiseres som lett belastende. Det forventes minimalt med stress, smerte og skadevirkninger for dyrene som benyttes til dette formålet.

III. forventet vitenskapelige eller samfunnsmessige nytteverdi:
Genmodifiserte dyr benyttes i utstrakt grad i moderne biomedisinsk forskning for 1) å forstå den biologiske funksjonen til enkeltgener, eller 2) være nyttige modeller for å forstå humane sykdommer. Transgene linjer kan bestilles skreddersydd fra kommersielle leverandører, leveres levende fra eksterne forskningslaboratorier eller leveres i form av nedfryst materiale hentet ut av bio-banker (sperm/embryo). NTS hjelper forskere med avanserte prosedyrer som muliggjør bruk av transgene modeller i forskningsøyemed i Norge. Tjenestene NTS gir høyner dermed kvaliteten på medisinsk grunnforskning i Norge.

IV: Antall dyr og dyreart
Bruk av dyr skjer gjennom direkte oppdrag fra forskergrupper og/eller utprøving av ny teknologi knyttet til virksomheten, hvor antallet avhenger av antall oppdrag.
Totalt søkes det om 2500 mus pr år, totalt 10.000 mus fordelt over 4 år.

IV: Hvordan kravene til de 3R skal etterleves:
Erstatning: Levende dyr er i dag eneste mulighet for å skaffe tilstrekkelig antall ubefruktede/befruktede egg til formålet. Alternativ som ikke innebærer dyreforsøk finnes ikke.
Reduksjon: Embryotransfer minker behovet for transport av levende dyr (dyretransport) mellom dyreavdelinger. NTS hjelper til med å redusere bruken av mus i Norge totalt sett ved å fryse ned transgene linjer som ikke planlegges benyttet i forsøk i nærmeste fremtid. Dette fjerner behovet for avl som kun har som formål å opprettholde en transgene linje.
Forbedring: Prosedyrene som benyttes i forsøkene er gjennomarbeidet internasjonalt, involverer minst mulig smerte for dyrene og har høy suksessrate (>90%). Det er vanskelig å forbedre disse ytterligere. Embryotransfer og opprensing av bakterier og virus fra infiserte transgene linjer bidrar til å øke kvaliteten på dyreforsøk som utføres - hvor publiserte resultater inneholder mindre "støy".

Tilleggsopplysninger:
- NTS vurderer at produksjon av genetisk modifiserte mus/mikrobiologisk opprensing av slike mus kan sammenlignes med produksjon av biologisk produkter, $6, 5. ledd, som faller inn under blokksøknad. Mattilsynet har imidlertid tidligere konkludert med at søknaden kan klassifiseres og behandlet som en ordinær søknad.
- Søknaden er tilnærmet identisk med og vil erstatte nåværende søknad godkjent av Mattilsynet for produksjon av transgene mus (FOTS-ID:10898, utløpsdato 31.12.2020).