Forsøksdyr: Vaksineeffektforsøk med Patogen A, B og C etter behandling med produkt X.


Godkjenningsdato 19.05.2020

Godkjenningsperiode 19.05.2020-19.05.2022

ARBEIDSPROGRAMMETS FORMÅL:
Arbeidsprogrammet har som formål å dokumentere effekt av vaksiner etter behandling med produkt X mot parasitt Y. Arbeidsprogrammet består av tre deler som hver består av forsøk for å undersøke effekten av vaksiner etter smitte med Patogen A, Patogen B eller Patogen C.

FORVENTEDE SKADEVIRKNINGER PÅ DYRENE.
Forsøket er kategorisert som betydelig belastende i.h.t. forsøksdyrforskriften Vedlegg B Del III punkt 3c, ettersom effekt av vaksinene måles ved å smitte forsøksfisk med Patogen A, B eller C, med påfølgende utvikling av sykdom og død for en andel av fisken. Belastningen er særlig høy for ubeskyttede kontrollfisk, mens for fisk vaksinert med effektive vaksiner vil belastningen bli betydelig lavere.

FORVENTET VITENSKAPELIG ELLER SAMFUNNSMESSIG NYTTEVERDI:
Parasitt Y er en av de største økonomiske og velferdsmessige utfordringene innen lakseoppdrettsnæringen i dag og det er et behov for nye legemidler som kan bidra til å redusere forekomsten av denne parasitten. Effekten av produkt X mot parasitt Y er godt dokumentert. Det er viktig å undersøke om produkt X kan påvirke beskyttelsen fisken får etter vaksinering. Dette for å sikre at det tenkte behandlingsregime ikke negativt påvirker beskyttelsen gitt av vaksinering, da effektive vaksiner er avgjørende for forebygging av sykdom og har stor betydning både dyrevelferdsmessig og samfunnsøkonomisk.

HVOR MANGE OG HVA SLAGS DYR SOM SKAL BRUKES:
3600 Atlantisk laks, hvorav:
Opptil 2028 fisk til å gjennomføre arbeidsprogrammets 3 deler.
I tillegg søkes det om opptil 1572 fisk som kun vil ble benyttet hvis det blir nødvendig å gjenta effektforsøk med Patogen A, B og/eller C, d.v.s. hvis ikke formålet med en eller flere av arbeidsprogrammets deler oppnås.

HVORDAN KRAVENE OM ERSTATNING, REDUKSJON OG FORBEDRING SKAL ETTERLEVES
ERSTATNING: for å være helt sikker på at en vaksine har den effekten den skal ha under andre omstendigheter enn det som vanligvis testes, er det nødvendig å undersøke den faktiske beskyttende effekten av vaksinen mot sykdommene i den arten som skal beskyttes. Det er således ikke mulig å erstatte bruk av dyr i dette arbeidsprogrammet.
REDUKSJON: antall dyr som brukes i hvert enkelt forsøk bestemmes ut ifra grundig vurdering av forsøksdesign. Power-analyse benyttes for å bestemme antall fisk per forsøksgruppe, og antall grupper bestemmes ut ifra grundig vurdering av forsøksdesign.
FORBEDRING: Fisken bedøves i.f.m. merking, vaksinering, behandling og smitte. Det fokuseres på skånsom håndtering. Bruk av humane endepunkter (avlivning av terminal fisk) reduserer lidelsen for det enkelte individ i.f.m. smitte og eventuell annen uforutsett skade eller sykdom.